Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-02-10

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (po procedurze odwoławczej) 21 grudnia 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4015/2020 w sprawie zmiany uchwały 3365/2020 z dnia 14 września 2020 r. zmienionej uchwałą nr 3422/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.09.01.02.00-IP.03-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Osi IX Wysoka jakość edukacji dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – III nabór – zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę ocenionych projektów wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów – zmianie uległa punktacja jednego z wnioskodawców, ale nie jego miejsce w rankingu.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 14 września 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3365/2020 zmienioną Uchwałą nr 3422/2020 z dnia 22 września zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Poniżej publikujemy listę ocenionych projektów wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI 4 sierpnia 2020 r. zakończyliśmy III etap oceny tj. negocjacje projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 (III nabór). Jeden projekt przeszedł pozytywnie etap negocjacji i został skierowany do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcia konkursu.
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ
26 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 11 ocenianych wniosków 9 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną, z czego 1 został skierowany do etapu negocjacji, 8 do etapu rozstrzygnięcia konkursu.  
INFORMACJA W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU PRZEPROWADZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ
W dniu 8 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2869/2020 wyraził zgodę na wydłużenie terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPOP.09.01.02-IP.03-16-001/20 określonego dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 o 16 dni kalendarzowych tj. do 26 czerwca 2020 r.
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ
W dniach od 11 lutego do 16 kwietnia 2020 r., przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ
W dniu 15 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2555/2020 wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór III). Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 17 kwietnia 2020 r.
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ
W dniu 23 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2423/2020 wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór III). Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r.
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2020 r. przeprowadziliśmy III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r.  Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 2063/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1911/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.09.01.02-IP.03-16-001/20 w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020.

Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:
 • W regulaminie konkursu:
 1. Punkt 6 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu na s. 14, w części dotyczącej terminu naboru wniosków otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 20.01.2020 r. do dnia 10.02.2020 r.”
 2. Punkt 8 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na s. 16 otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020 r.”
 • W ogłoszeniu o konkursie:
 1. Wiersz Termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020 r.
 2. Wiersz „Sposób składania wniosków o dofinansowanie” otrzymuje brzmienie: „Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.
Konkurs nie został podzielony na rundy. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej oraz
 • papierowej
Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 20.01.2020 -10.02.2020 r. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30. UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu.   Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu”.  
KOMUNIKAT

W ramach konkursu do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 20.01.2020 r.-10.02.2020 r.  Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,3212 zł.
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
Plac Wolności 6, 45-018 Opole
(wejście od parkingu)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich. Konkurs nie został podzielony na rundy. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej oraz
 • papierowej
Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 20.01.2020 -10.02.2020 r. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.
UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.
Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej1.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego2.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.
Działalność w obszarze edukacji ogólnej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
1 Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej rozumie się:
 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

2 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020
1) Kształcenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy3.

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych4,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy.

3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej5,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez6:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień7,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty8.

5) Rozwój doradztwa zawodowego poprzez9:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.


3Jako kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy należy rozumieć umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
4 Projekty obejmujące wyposażenie szkolnych pracowni muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których mowa w pkt 2 b) lub 2 c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
5 Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których mowa w pkt 3 b) lub 3 c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
6 Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmują co najmniej działania wymienione w punkcie 4 lit. a-c. Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do tego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. Programy wspomagające obejmują klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, które obejmować mogą klasy I-VIII. Działania, o których mowa w punkcie 4 lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń.
7 Mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
8 W ramach 4 typu projektu zakłada się, iż działania określone w ramach lit. b) i c) uwzględniają współpracę z rodzicami.
9 Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego edukacji na lata 2014 – 2020) .

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej wynosi łącznie:
 • 6 705 883,00 PLN, w tym:
  • 6 000 000,00 PLN pochodzące z EFS
  • 705 883,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa
Umowy  o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór III - wersja 2. 
Załączniki:
 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów (EFS).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.2Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze –opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Wyciąg z dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 36.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018r.
 3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn z dnia 5 kwietnia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8.  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 9.  Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia  17 września 2019 r.
 10. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 11. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn.: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór III - wersja 1.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2  ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020,  zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • Poczty: e – mail: info@ao.opole.pl,
 • Faksu: 77 44 59 612
 • Telefonu: 77 446 14 05, 77 446 14 09
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
Plac Wolności 6, 45-018 Opole
(wejście od parkingu)

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-12-19