Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-05-13

KOMUNIKAT

[22.10.2019 r.]

21 października 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XI (06-13.05.2019 r.).

Spośród 7 ocenionych projektów:

- 5 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne,

- 2 zostały ocenione negatywnie (dla projektów nie przeprowadzono procedury negocjacyjnej ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji)

Całkowita wartość dofinansowania 5 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 22 331 150,64 PLN, w tym:

- 20 086 20,79 PLN środki EFS,

- 2 244 929,85 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  22 392 799,00 PLN w tym:

- 20 141 671,00 PLN środki EFS,

- 2 251 128,00 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[22.10.2019 r.]

18 października 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 7 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji:

- 5 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne,

- 2 zostały ocenione negatywnie (dla projektów nie przeprowadzono procedury negocjacyjnej ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji)

Całkowita wartość dofinansowania 5 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 22 331 150,64 PLN, w tym:

- 20 086 220,79 PLN środki EFS,

- 2 244 929,85 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  22 392 799,00 PLN w tym:

- 20 141 671,00 PLN środki EFS,

- 2 251 128,00 PLN środki BP.

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji w ramach działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem

[11.09.2019 r.]

6 września 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokonaliśmy oceny merytorycznej 7 projektów z których wszystkie zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. negocjacji.

Do dofinansowania może zostać przyjęty 1 wniosek w ramach każdego z 5 obszarów tj.;

- Powiat opolski, miasto Opole

- Powiat namysłowski, oleski, kluczborski

- Powiat kędzierzyńsko- kozielski, strzelecki

- Powiat brzeski, nyski

- Powiat prudnicki, głubczycki, krapkowicki

W przypadku, gdy do danego obszaru został złożony więcej niż jeden projekt negocjacje zostaną w pierwszej kolejności przeprowadzone z Wnioskodawcą, którego wniosek otrzymał więcej punktów.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[23.08.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 22 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia oceny merytorycznej projektów.

Termin zakończenia oceny merytorycznej projektów przedłużono do 6 września 2019 r.

[01.07.2019 r.]

27 czerwca 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród 7 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywną ocenę formalną otrzymały wszystkie projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 30 087 743,60 PLN. Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 20 141 671,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką  i dzieckiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata   2014-2020.

 

[16.05.2019 r.]

W dniach 6 – 13 maja 2019 roku do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 7 wniosków  o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

 

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 35 413 107,14 PLN a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

33 450 363,00 PLN, w tym:

- 30 087 743,60 PLN środki EFS,

- 3 362 619,40 PLN środki Budżetu Państwa.

Wartość alokacji w konkursie wynosi:

22 392 799,00 PLN, w tym:

- 20 141 671,00  PLN środki EFS,

- 2 251 128,00  PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w konkursie została podzielona na 5 obszarów:

powiat: kluczborski, namysłowski, oleski do którego, w ramach naboru, złożono 2 wnioski o dofinansowanie

powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie

powiat: opolski, m. Opole do którego, w ramach naboru, złożono 2 wnioski o dofinansowanie

powiat: nyski, brzeski do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie

powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


[13.05.2019 r.]

„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości rozliczania kosztów w projektach w stawkach jednostkowych informujemy, że stawki jednostkowe, to uproszczone metody rozliczania wydatków. Metodologia wyliczania stawek jednostkowych dla programu pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” została opracowana w oparciu o najczęściej pojawiające się świadczenia oraz usługi zdrowotne realizowane w ramach programu.

Wnioskodawca ma prawo zaplanować w projekcie również inne usługi/świadczenia, które mieszczą się w obszarze programu polityki zdrowotnej, a nie są wskazane w ww. metodologii, jednak w takiej sytuacji wskazane usługi/świadczenia musi rozliczać według kosztów rzeczywistych.

Daną usługę/świadczenie można rozliczać w stawkach jednostkowych wyłącznie, gdy jej zakres jest tożsamy z zakresem opisanym w ww. metodologii. Jeśli natomiast zakres danej usługi będzie różny od tego, który jest opisany w metodologii, tzn. usługa nie będzie identyczna pod względem procedury lub pod względem wysokości kwalifikacji pracownika, to świadczenia takie należy rozliczyć biorąc pod uwagę koszty rzeczywiście poniesione.

Niemniej jednak środki finansowe powinny być wydatkowane racjonalnie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach obowiązujących w tym zakresie.

Jeżeli zakres danej usługi/świadczenia jest tożsamy z zakresem opisanym w ww. metodologii, Wnioskodawca w takiej sytuacji wskazane usługi/świadczenia musi rozliczać według kosztów jednostkowych ujętych w metodologii”.


[11.04.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) przypomina, iż realizacja projektu do konkursu  w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do regulaminu konkursu.

Załącznik nr 9 tj. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” zawiera załącznik pn. Metodologia wyliczania stawek jednostkowych dla programu pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”.

W ww. dokumencie zostały określony stawki jednostkowe dla poszczególnych świadczeń/usług zdrowotnych, które muszą być bezwzględnie stosowane przez Wnioskodawców.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115) 45-075 Opole,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 06-13.05.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA!

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy. Ponadto przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 2 o charakterze bezwzględnym.

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 1 o charakterze bezwzględnym Wnioskodawca musi zapewnić wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia kadry zaangażowanej w realizację projektu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego zostały opisane w Regionalnym Programie Zdrowotnym oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub;

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub;

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1. Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie:

a) poprawy jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu (Moduł 1), w ramach którego realizowane będą bloki:

- wczesne wykrywanie wad rozwojowych,

- mobilna opieka okołoporodowa,

- poradnictwo specjalistyczne dla rodziców,

- szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – działania uzupełniające,

- działania informacyjno – edukacyjne - działania uzupełniające,

b) ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego (Moduł 2), w ramach którego realizowane będą bloki:

- pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka,

- wsparcie koordynowane,

- niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2[1],

- szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – działania uzupełniające,

- dojazdy na rehabilitację[2]/opieka nad osobą niesamodzielną[3] – działania uzupełniające,

- działania informacyjno – edukacyjne – działania uzupełniające.

Ważne!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

W ramach mobilnej opieki okołoporodowej, należy zapewnić punkty świadczenia usług w każdym powiecie, z zastrzeżeniem, że w powiecie m. Opole, opolskim oraz nyskim muszą zostać utworzone co najmniej 3 punkty.

W ramach jednego obszaru do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. Wnioskodawca zobligowany jest do:

- uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich rodzajów wsparcia przewidzianych dla Modułu 1 i 2 oprócz wyjątku wskazanego dla Modułu 2. Przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu;

- objęcia wsparciem całego terytorium danego obszaru;

- złożenia wniosku o dofinansowanie wykorzystującego całą dostępną alokację w danym obszarze.

Jeden beneficjent (niezależnie czy jest wnioskodawcą, czy partnerem) może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie projektu.

[1] Wsparcie w postaci leczenia dzieci paliwizumabem nie będzie realizowane, gdyż lek ten od stycznia 2019 r. podlega refundacji w ramach NFZ.

[2] Przez co należy rozumieć zapewnianie niezbędnego dojazdu dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem.

[3] W przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesamodzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem wynosi:

- 22 392 799,00 PLN, w tym:

- 20 141 671,00 PLN środki EFS,

- 2 251 128,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w podziale na obszary:

- powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:

- 4 174 017,00 PLN, w tym:

- 3 754 407,00 PLN środki EFS,

- 419 610,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:

- 3 862 758,00 PLN, w tym:

- 3 474 438,00 PLN środki EFS,

- 388 320,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: opolski, m. Opole:

- 6 883 547,00 PLN, w tym:

- 6 191 550,00 PLN środki EFS,

- 691 997,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: nyski, brzeski:

- 3 828 049,00 PLN, w tym:

- 3 443 219,00 PLN środki EFS,

- 384 830,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:

- 3 644 428,00 PLN, w tym:

- 3 278 057,00 PLN środki EFS,

- 366 371,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Projekt należy skierować do osób fizycznych  mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub  pracujących  i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego. Ponadto realizacja projektu może wyłącznie obejmować osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium danego obszaru.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Uwaga!

Na działania informacyjno-edukacyjne, w skład których wliczają się również szkolenia dla personelu medycznego można przeznaczyć max. 16% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ponadto na dojazdy na rehabilitację/opiekę nad osobą niesamodzielną, które są działaniami uzupełniającymi, niemożliwymi do realizacji samodzielnie można przeznaczyć max. 3% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XI.

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

6a. Umowa z załącznikami - koszty rzeczywiście poniesione

6b. Umowa z załącznikami - koszty rzeczywiście poniesione i stawki jednostkowe

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach RPO WO 2014-2020.

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. Regionalny Program Zdrowotny pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 31 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 3).
 5. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne.
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 01 stycznia 2018 r.
 9. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 09 stycznia 2018r.
 10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 11. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 12. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017r.
 15. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 03 marca 2018 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.

3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-04-04