Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-04-05

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza II nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

W terminie od 25.03.2019 r. do 05.04.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 937).


[25.07.2019 r.]

24 lipca 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1121/2019, zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:


[09.04.2019 r.]

W dniach 25 marca – 05 kwietnia 2019 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wniosek został przekazany do oceny formalnej.

[17.04.2019 r.]

17 kwietnia 2019 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Jeden wniosek, który został złożony w odpowiedzi na nabór pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura pozakonkursowa jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 25.03-05.04.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IP, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym  w zakresie[1]:

a) tworzenia regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie,

b) tworzenia lub dofinansowania wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry),

c) tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,

d) inicjowania współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym,

e) budowania powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji, udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy,

f) organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspierania sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,

g) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,

h) wspierania realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpracy z OWES w tym zakresie,

i) wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,

j) zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac,

k) reprezentowania interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenia ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa,

l) ewaluacji działań OWES,

m) weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


[1] Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na poziomie pisma wzywającego beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie:

 • 2 447 490,00 zł, w tym:
 • 2 447 490,00 zł pochodzące z EFS

Decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podjęta z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków

Niezbędne dokumenty

 1. Pozakonkursowa_procedura_wyboru_projektu_dotycząca_projektu_złożonego_w_ramach_Działania_8.3
 2. Zalacznik_nr_1_Procedura naboru_(EFS)
 3. Zalacznik_nr_2_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_(EFS)
 4. Zalacznik_nr_3_Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_(EFS)
 5. Zalacznik_nr_4_Instrukcja_przygotowania_wersji_elektr._i_papier._wniosku_o_dof._projektu_(EFS)
 6. Zalacznik_nr_5_Kryteria_wyboru_projektów_dla_Działania_8.3_Wsparcie_podmiotów_ekonomii_społecznej-1
 7. Zalacznik_nr_6_Lista_wskaźników_na_poziomie_projektu_dla_działania_8.3_Wsparcie_podmiotów_ekonomii_społecznej
 8. Zalacznik_nr_7_Wzór_decyzji_o_dofinansowaniu_projektu_wraz_z_załącznikami
 9. Zalacznik_nr_8_Wzór_oświadczenia_o_niewprowadzeniu_do_wniosku_zmian_innych_niż_wskazane_przez_IP

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż projektodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-03-21