Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-03-29
26.08.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Dnia 22 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1279/2019 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na ww. działanie oraz zgodnie z otrzymaną na etapie oceny merytorycznej projektów punktacją, do dofinansowania wybrany został 1 projekt.

W załączeniu Lista projektów z oznaczeniem wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru


21.08.2019
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
9 sierpnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 33 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 24 wnioski zostały ocenione pozytywnie, natomiast 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełniania warunków formalnych, a 7 wniosków zostało ocenionych negatywnie. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej UWAGA: Pozytywna ocena projektu na etapie oceny merytorycznej nie gwarantuje jego wyboru do dofinansowania.
26.07.2019
Przedłużenie oceny merytorycznej
Informujemy, że ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, na wniosek IP została przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1101/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. wydłużona do dnia 09.08.2019 r.
08.07.2019
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
13 czerwca 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 47 prawidłowo złożonych wniosków, 12 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia warunków formalnych na etapie oceny formalnej, 2 wnioski zostały ocenione negatywnie z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych, natomiast 33 wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
15.04.2019
Lista złożonych projektów
W dniu 29 marca 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Informujemy, że poprawnie złożono 47 wniosków. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie Panelu Wnioskodawcy) oraz
 • papierowej (w 1 egzemplarzu).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.)

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
 2.  Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 3.  Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 1623):
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;
 • Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;
Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488):
 •  Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.
W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:
 • dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70 %;
 • dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 6 585 314,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 10. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 32) w zakresie poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
 11. Poziom przedsiębiorczości w podziale na gminy woj. opolskiego.
 12. Wzór opinii o innowacyjności.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 32).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 15).
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1623).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze.
 17. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3602/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
 18. Opracowanie Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3735/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

Inne ważne informacje

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy postępowań wszczętych do 27.07.2016 r. włącznie).
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2. i 3. dostępne są pod adresem http://rpo.ocrg.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą : - E – maila: info@ocrg.opolskie.pl - Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669 - Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38 45-075 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-01-21