Wzorem roku 2016, na wniosek i zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, została przygotowana Analiza społeczno-ekonomiczna województwa opolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem analizy jest prezentacja i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim, w obszarach, na które wpływa EFS oraz wypracowanie rekomendacji do jego wdrażania, zarówno w obecnej perspektywie finansowej, jak i do 2030 roku.

Analiza przygotowana została przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej we współpracy z IZ RPO WO 2014-2020, Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Regionalnej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i Urzędem Statystycznym w Opolu. W ramach opracowania zidentyfikowano poniższe obszary problemowe:

W zakresie demografii:

 • jeden z najwyższych w kraju ubytek liczby mieszkańców;
 • najwyższy w kraju prognozowany spadek liczby ludności w perspektywie do 2050 roku;
 • niski poziom współczynnika dzietności oraz dominacja rodzin z jednym dzieckiem;
 • utrzymująca się od lat przewaga zgonów nad urodzeniami (ujemny przyrost naturalny);
 • utrzymujące się wysokie ujemne saldo migracji stałej;
 • wzrasta wiek środkowy matek (ogółem) oraz rodzących pierwsze, drugie i czwarte dziecko;
 • niekorzystne zmiany struktury demograficznej;
 • zmiana modelu rodziny, problem eurosieroctwa, w tym eurosieroctwo rodziców.

W zakresie rynku pracy:

 • duży udział osób bezrobotnych w wieku 50+ w ogólnej liczbie bezrobotnych;
 • spadek liczby osób pracujących (związanych z postępującą depopulacją regionu) oraz trudności w pozyskaniu pracowników przez pracodawców;
 • wzrost udziału niepełnosprawnych w całkowitym bezrobociu, przy równoczesnym spadku liczby bezrobotnych z niepełnosprawnościami;
 • niski stopień realizacji wskaźników związanych ze wsparciem bezrobotnych przy wykorzystaniu EFS w ramach RPO WO 2014-2020 (wyłącznie trudności w zakresie realizacji projektów z działania 7.2 dotyczących osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50+, osób o niskich kwalifikacjach oraz migrantów powrotnych i imigrantów);
 • znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne pod względem rozkładu stóp bezrobocia;
 • znaczący przyrost odsetka bezrobotnych, zarejestrowanych nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy;
 • brak wypracowanych działań, które wspierałyby asymilację napływających
  do regionu cudzoziemców (zwłaszcza obywateli Ukrainy).

W zakresie integracji społecznej:

 • utrzymujący się od wielu lat wysoki udział osób długotrwale korzystających
  z pomocy społecznej;
 • przewaga odsetka osób, którym pomocy udziela się z powodu ubóstwa
  i bezrobocia;
 • niewystarczająca liczba zatrudnionych pracowników socjalnych, specjalistów,
  doradców, terapeutów, asystentów rodziny oraz osób niesamodzielnych;
 • niewystarczający zakres świadczonych usług społecznych (w tym edukacyjnych
  i aktywizujących) oraz wspomagających (np. w formie mieszkania chronionego) kierowanych do osób opuszczających system pieczy zastępczej oraz do osób starszych;
 • dynamicznie wzrastające potrzeby w zakresie usług opieki nad osobami starszymi;
 • niewystarczająca liczba miejsc w instytucjach reintegracji społecznej i zawodowej.

W zakresie edukacji i wykształcenia:

 • nierównomierny dostęp do opieki żłobkowej, w tym w układzie miasto-wieś;
 • zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do edukacji przedszkolnej (wieś-miasto);
 • utrzymujący się od lat bardzo niski udział osób w wieku 25-64 lata w kształceniu ustawicznym;
 • niedostateczne dostosowanie oferty edukacyjnej dot. kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
 • niezadowalający poziom zdawalności egzaminów końcowych;
 • wzrost bezrobocia wśród nauczycieli będący efektem zmian w systemie oświaty oraz trendów demograficznych;
 • postępujący spadek uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na kolejnych etapach edukacji.

Przytoczone obszary problemowe wraz ze szczegółowym opisem wskaźników w poszczególnych obszarach znajdują się w materiale (zob. dokument). Dodatkowo raport uwzględnia propozycję rekomendacji odnoszących się do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim.

Analiza zawiera także wyciąg z wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach tożsamej analizy, zrealizowanej na poziomie krajowym na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odnoszących się do wsparcia realizowanego w ramach EFS w województwie opolskim (zob. dokument).