Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-11-27

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 19 października 2018r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

W terminie od 19.11.2018 r. do 27.11.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752 lub 77 44 16 937).


[21.07.2020 r]

21.07.2020 r. zakończono etap oceny formalnej projektu w ramach procedury odwoławczej złożonego w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


[02.12.2019 r.]

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/18).

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3


[08.11.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/18)


[01.10.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3


[27.09.2019 r.]

23 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1437/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 842/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO na lata 2014-2020, nabór IV (19.11 – 27.11.2018 r.) zmienionej uchwałą nr 1114/2019 z 24 lipca 2019, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


[06.09.2019 r.]

W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Opolskiego alokacji na IV nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 6 września 2019 r. zakończono etap negocjacji kolejnych projektów. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane wnioski ujęte w poniższej tabeli:


[04.09.2019 r.]


[02.08.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej


[26.07.2019 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 24 lipca 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 1114/2019 w sprawie zmiany uchwały 842/2019 z 27 maja 2019r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym złożonych w ramach  Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV (19.11-27.11.2018r.).


[28.05.2019 r.]

27 maja 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 842/2019, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[24.07.2019 r.]

24 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 do:

 • 17 013 520,00 PLN, w tym:
 • 17 013 520,00 PLN środki EFS.

W związku z powyższym do rozstrzygnięcia konkursu został przekazany kolejny projekt ujęty w poniższej tabeli:


[15.05.2019 r.]

15 maja 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


KOMUNIKAT z dnia 18.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 19.10.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. przyjął uchwałę nr 652/2019 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 26 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2019 r.


KOMUNIKAT z dnia 02.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 01 kwietnia 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 591/2019 w sprawie zmiany uchwały 6234/2018 z 15 października 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:

zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:

13 627 744,02 PLN, w tym:

13 627 744,02 PLN środki EFS.

REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna


WYNIKI NABORU:

[07.03.2019 r.]

7 marca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 19 projektów ocenionych merytorycznie do III etapu, tj. negocjacji przekazano 19 projektów, jednak z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z  8 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej  (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami). W przypadku niewykorzystania całej kwoty alokacji lub zaistnienia możliwości zwiększenia alokacji na konkurs kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.


WYNIKI NABORU

[11.01.2019 r.]

11 stycznia 2019 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 19 wniosków pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[05.12.2018 r.]

W dniach 19 listopada – 27 listopada 2018 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


[16.11.2018r.]

Prezentacja ze spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami w ramach poddziałania 9.1.3 RPO WO 2014-2020, nabór IV


Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 19.10.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania 9.1.3 „Wsparcie edukacji przedszkolnej” w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 31.10.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 19.11.2018 r. do 27.11.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego[1] .

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.


[1] Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez[3]:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[4]:

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[5], w zakresie:

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[6];

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie:

 • potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
 • specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym[7].

[3] Działania określone w pkt 1, lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.

[4] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.

[5] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.

[6] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.

[7] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 1290).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej wynosi łącznie:

 • 13 627 744,02 PLN, w tym:
 • 13 627 744,02 PLN pochodzące z EFS

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...)
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole


Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.wup.opole.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2018-10-19