Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-05-11
 

WYNIKI NABORU

Wybór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Informujemy, iż 18 sierpnia 2015r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1007/2015, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Zakończenie III etapu konkursu dotyczącego działania 5.1 RPO WO 2014-2020

Informujemy, że 5 sierpnia 2015r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Zakończenie III etapu konkursu dotyczącego działania 5.1 RPO WO 2014-2020

20 lipca 2015 r. zakończono ocenę formalną złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 11 projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej, z kolei 1 wniosek z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych pozostał bez rozpatrzenia.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej

11 maja 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Informujemy, iż 30 czerwca 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 12 wniosków przeszło pozytywną weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej, z kolei 2 wnioski z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych pozostały bez rozpatrzenia.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny formalnej

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2015

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Punkt Przyjmowania Wniosków (parter) Ul. Ostrówek 5-7 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wypełniony w generatorze wniosków- znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl formularz wniosku, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków). Natomiast wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub:
 • Listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce;
 • Przesyłką kurierską;
 • Osobiście;
 • Przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Punkcie Przyjmowania Wniosków (parter) Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Parki krajobrazowe;
 • Rezerwaty przyrody;
 • Organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 • Jednostki sektora finansów publicznych;
 • Uczelnie wyższe;
 • Przedsiębiorstwa1;

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

1Podmioty ( w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Reintrodukcji, ochrony ex situ, ochrony in situ gatunków zagrożonych, ochrony i odbudowy zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody ( w tym położonych na obszarach Natura 2000);
 • Tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
 • Budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
 • Podniesienia standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 • Opracowania planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody ( w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo ( z wyłączeniem obszarów Natura 2000) , inwentaryzacji przyrodniczej;
 • Tworzenia nowych oraz ochrony, pielęgnacji i konserwacji istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
 • maksymalnie 85 %
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
 • maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4,5 mln PLN
Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków. Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej wynosi
 • w łącznej kwocie 3 750 000,00 Euro1, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 
 • w tym na procedurę odwoławczą 375 000,00 Euro2, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

1Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 15 575 625,00 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

2Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 1 557 562,50 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień regulaminu,  IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • Zakładki Pytania i odpowiedzi na stronie: www.rpo.opolskie.pl
 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: 77 44 04 721
 • Telefonu: 77 44 04 720-722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

 

Linki

Panel wnioskodawcy Portal Fundusze Europejskie

Zamieszczono w dniu: