Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-06-08

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 77/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 6375/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa dokonał zmiany  Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

13 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6375/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020


31 października 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014 – 2020.

4 projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały przekazane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów przekazanych do rozstrzygnięcia konkursu


W dniu 06 września 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/18 w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020. Spośród 4 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej


W terminie od 1 do 8 czerwca 2018 r. do Instytucji Organizującej Konkurs w trybie konkursowym wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa  RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Krakowska 38 (budynek w podwórku - wejście przez bramę),

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa [1];
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

 [1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu określony dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa  RPO WO 2014-2020 tj.:

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji sanitarnej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym – nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 17 500 000,00 PLN.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020
 9. Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Wyjaśnienie dotyczące pomocy publicznej
 16. Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę),

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2018-04-26