Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-04-30
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. W terminie od 23.04.2018 do dnia 30.04.2018 do Stowarzyszenia  Aglomeracja Opolska Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Dział Oceny i Wyboru Projektów, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole, w godzinach pracy IOK, tj.: 7.30-15.30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków – znajdującym się na stronie internetowej Panel Wnioskodawcy.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6400/2018, zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI

21 września 2018 r. zakończyliśmy III etap oceny tj. negocjacje projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 (III nabór). Dwa projekty przeszły pozytywnie etap negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcie konkursu.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

7 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. 2 projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane do kolejnego etapu oceny tj. negocjacji.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

13 czerwca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w  Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 2 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. przeprowadziliśmy III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.
 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Konkurs nie został podzielony na rundy. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej oraz
 • papierowej
Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel Wnioskodawcy). Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy wystąpi awaria systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 (tj. generatora wniosku), Zarząd Województwa Opolskiego upoważnia Przewodniczącego/Z-cę Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu naboru wniosków o czas wystąpienia awarii w ramach przedmiotowego konkursu. Wówczas termin zakończenia naboru zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej: W pozostałych uzasadnionych przypadkach IZ RPO WO 2014-2020 podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.   UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
 • Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej [1].
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.  Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
[1] Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólne. Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się:
 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, takie jak:  
 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym[1] dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:

  a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego[2] i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

  b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

  c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

  d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

  e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 2. Typ 2 projektu - Regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości realizacji  typu 2 projektu  przewidzianego  w SZOOP (wersja nr 25).
 3. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 
[1] Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.
[2] Przez nauczyciela kształcenia zawodowego rozumie się nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, w tym nauczyciela języka obcego zawodowego, oraz nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.2  Rozwój kształcenia zawodnego, Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90 %, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5 %. W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%[1]
[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 wynosi łącznie:
 • 1 905 882,00 PLN w tym:
 • 1 800 000,00 PLN pochodzące z EFS
 • 105 882,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa
Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 10. Lista zawodów deficytowych oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 25.
 3. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 12 lipca 2016 r.
 4. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 7.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 19 lipca 2017 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, z 1 stycznia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z 8 maja 2015 r.
 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 18 maja 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z 3 grudnia 2017 r.
 10. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 marca 2018 r.
 11. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w  zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • Poczty e – mail: info@ao.opole.pl,
 • Faksu: 77 44 59 612
 • Telefonu: 77 446 14 05, 77 446 14 04
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach internetowych:

Zamieszczono w dniu: 2018-03-23