Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-03-14

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania:

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/18

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w Aglomeracji Opolskiej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 15 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałami nr 6235/2018 oraz 6236/2018, przyjął listy ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dokonując rozstrzygnięcia konkursu. Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 3.2.2  Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 6197/2018 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie, dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ww. Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:
 • W regulaminie konkursu: Punkt 16 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, otrzymuje brzmienie: „październik 2018 r.”
 • W ogłoszeniu o konkursie: Wiersz Termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie: „październik 2018 r.”
Powyższe zmiany wprowadzono ze względu na brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu we wrześniu 2018 r., z uwagi na termin uzyskania informacji o pozytywnej weryfikacji kwalifikowalności projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej (27 września 2018 r.)

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, że 28 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. 27 września br., Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, potwierdziła kwalifikowalność ocenionych projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu.  

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór II). Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 28 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

 W dniu 31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór II). Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 20 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

W dniach od 15 marca do 12 czerwca 2018 r. przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę 13 projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 7 do 14 marca 2018 r. przeprowadziliśmy II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.
 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie: oraz
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).
Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR), stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa[1],
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).  
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).    

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2] wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:
  1. ocieplenie obiektu,
  2. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
  3. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.


[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363).
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na drugi nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania  3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie  4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych). W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.
Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.
Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian
Załączniki:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 25)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 9)
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1363).
  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej. Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.  Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl, www.aglomeracja-opolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
ARCHIWUM:
Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 406, +48 77 54 17 933
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki

 

Zamieszczono w dniu: 2017-12-15