Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-12-19

21 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5504/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020


W dniu 11 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do II naboru w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Spośród 8 projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wszystkie projekty uzyskały ocenę pozytywną.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


W dniu 19 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do II naboru w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Spośród 11 złożonych wniosków o dofinansowanie do dalszej oceny zostało zakwalifikowanych 8 projektów.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej


W terminie od 12 do 19 grudnia 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach II naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej


KOMUNIKAT

Informujemy, że wskutek przeoczenia nie zmieniono zapisów Instrukcji wypełniania załączników dot. załącznika nr 9 do wniosku o dofinansowanie tj. Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia, jednakże w zakresie procedury naboru będą stosowane przepisy ustawy wdrożeniowej po nowelizacji czyli w wersji obowiązującej od 2 września 2017 r.

W opinii  IZ RPO WO 2014-2020, biorąc pod uwagę termin składania wniosków powyższe przeoczenie nie wymaga zmiany terminu (wydłużenia). Nabór nie dotyczy pomocy publicznej, a więc ewentualne ograniczenia zawierania umów partnerstwa nie mają tu zastosowania. Ponadto zmiana art. 33 ust. 2 będzie skutkowała oceną projektu złożonego w ramach partnerstwa dopiero po jego złożeniu, a więc nie można uznać, że brak aktualizacji Instrukcji miał jakikolwiek wpływ na ocenę projektu w szczególności na nierówne traktowanie danego wnioskodawcy w porównaniu do innych wnioskodawców w analogicznej sytuacji w ramach tego naboru.

Podkreślić należy, że termin składania wniosków zgodnie z ogłoszeniem jest terminem wystarczającym aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom dostosowanie się do wyjaśnienia IOK w zakresie stosowania obowiązujących zapisów ustawowych, a nie nieaktualnych zapisów Instrukcji.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

dot. działań informacyjno-edukacyjnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1];
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty typ projektu określony dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 tj.:

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 85%

Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie więcej niż 85%

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi łącznie 10 000 000,00 PLN.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.)

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
   
  Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Najczęściej zadawane pytania
 

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-11-10