Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-11-28

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020.


KOMUNIKAT

[04.05.2018 r.]

30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór VIII. W wyniku przeprowadzonej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów  i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór VIII.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór VIII.

[02.05.2018 r.]

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór VIII. W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 6  - Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. W przedmiotowym przypadku nie będą wprowadzane zmiany do wzoru decyzji dla projektów ryczałtowych, gdyż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęły projekty, dla których taki wzór należałoby zastosować.

W załącznikach do Regulaminu zamieszczono aktualne i archiwalne wersje w/w dokumentu.

Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4509/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2017 r. zmienionej uchwałą nr 5177/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór VIII wraz z ogłoszeniem o konkursie znajduje się tutaj.

[30.04.2018 r.]

23 kwietnia 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do procedury negocjacyjnej zostało skierowanych 11 projektów z których wszystkie przeszły etap negocjacji. Dofinansowanie ww. projektów wynosi 20 170 933,54 PLN z czego EFS: 18 630 495,40 PLN i BP: 1 540 438,14 PLN.

Projekty ocenione pozytywnie pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[13.03.2018 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 20.10.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania. Zmiana obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów z kwoty:

- 15 564 705,00 PLN, w tym:

- 14 000 000,00 PLN środki EFS,

- 1 564 705,00 PLN środki Budżetu Państwa.

na kwotę:

- 20 778 982,49 PLN, w tym:

- 19 172 141,51 PLN środki EFS,

- 1 606 840,98 PLN środki Budżetu Państwa.

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wynika z faktu, iż w obecnie trwającym konkursie alokacja jest niższa niż wartość dofinansowania wniosków, które na etapie oceny merytorycznej, uzyskały ocenę pozytywną z zastrzeżeniem, co pozwala na skierowanie ich do etapu negocjacji. W związku z  powyższym, w celu umożliwienia ewentualnego wyboru wszystkich projektów przekazanych do etapu negocjacji, zasadnym jest zwiększenie alokacji.

Data obowiązywania od  13.03.2018 r.

WYNIKI NABORU

[13.03.2018 r.]

8 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dokonaliśmy oceny merytorycznej 12 projektów z których 11 zostało przekazanych do IV etapu konkursu, tj. negocjacji natomiast 1 projekt został negatywnie oceniony ze względu na niespełnienie kryteriów wyboru projektów oraz nieosiągnięcie minimum punktowego. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi 20 778 982,49 PLN z czego EFS: 19 172 141,51 PLN i BP: 1 606 840,98 PLN. Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi 15 564 705,00 PLN w tym środki EFS: 14 000 000,00 PLN oraz BP: 1 564 705,00 PLN.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu tj. negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8 .1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[15.01.2018 r.]

12 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród 12 złożonych w konkursie wniosków, wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[12.12.2017 r.]

W dniach 21 – 28 listopada 2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu stanowi 19 948 496,51 PLN (alokacja w ramach konkursu wynosi 14 000 000,00 PLN).

Wszystkie wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do oceny formalnej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

KOMUNIKAT

[31.10.2017 r.]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w Załączniku nr 1 pn. Procedura konkursu (EFS) do regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 na stronach: 3, 7 oraz 11 wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie poprzez odwołanie do nazwy Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi zamiast do nazwy Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Przywołane omyłki mają charakter typowego błędu technicznego i nie mają żadnego wpływu na merytoryczną treść regulaminu konkursu, a zasada równego traktowania Wnioskodawców nie jest w tym przypadku zachwiana.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie 21-28.11.2017 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

2) podmioty ekonomii społecznej[2],

3) organizacje pozarządowe[3],

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[4].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

[3] Tamże.

[4] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, takie jak:

1) Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) m.in. poprzez:

a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności:

i. asystentura rodzinna,

ii. rodziny wspierające,

iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie,

iv. terapia i mediacja,

v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi;

b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

2) Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) m.in. poprzez:

a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8[1] dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób[2],

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy zastępczej[3],

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia[4],

d)indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o charakterze wspomaganym/chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą[5],

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

[1] W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10).

[2] Limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą liczbę osób w placówce.

[3] Usługi aktywnej integracji mogą być realizowane tylko i wyłącznie w połączeniu z usługami społecznymi.

[4] Tamże.

[5] Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych/chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 wynosi:

- 20 778 982,49 PLN, w tym:

- 19 172 141,51 PLN środki EFS,

- 1 606 840,98  PLN środki Budżetu Państwa

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU - WERSJA AKTUALNA

REGULAMIN KONKURSU- wersja nieaktualna

Załączniki:

1. Procedura konkursowa (EFS).

2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:

- Umowa [wersja archiwalna]

- Umowa [wersja aktualna]

- Umowa ryczałt [wersja archiwalna]

- Umowa ryczałt [wersja aktualna]

- Decyzja [wersja archiwalna]

- Decyzja [wersja aktualna]

- Decyzja ryczałt

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

10. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 21.

2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 12 lipca 2016 r.

3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 5.

4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2017 r.

5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z dnia 08 maja 2015 r.

6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 18 maja 2017 r.

7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z dnia 3 marca 2015 r.

8. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 28 maja 2015 r.

9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 styczeń 2017 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.

3. Listy sprawdzające do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytanie na stronie: www.rpo.opolskie.pl

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-10-20