Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-09-22

18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4829/2017 oraz 4830/2017 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa, wchodzących w zakres projektów zidentyfikowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn:

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa;

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Lista projektów ocenionych w trybie pozakonkursowych w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/17

Lista projektów ocenionych w trybie pozakonkursowych w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/17 

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


11 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu procedury pozakonkursowej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa


10 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie projekty (2 szt.) pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W dniu 19 września 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 15 do 22 września 2017 r. wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Zamieszczono w dniu: