Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-11-09

18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4828/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.04.01.00-IZ.00-16-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 Mała retencja zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020


11 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach konkursu do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020


30 listopada 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach konkursu do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


9 listopada 2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020, przeprowadzonym w terminie od 2 do 9 listopada 2017 r., do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do kolejnego etapu konkursu, tj. do oceny formalnej.

Lista projektów złożonych w ramach konkursu do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej

IV Zapobieganie zagrożeniom

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

4.1 Mała Retencja

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia[1];
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn.zm.).

[1] Na poziomie szczebla wojewódzkiego

[2] Na poziomie szczebla wojewódzkiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.1 Mała retencja w ramach RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja budowli przeciwpowodziowych;
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorników i polderów, posiadających rezerwę powodziową.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 79 400 000, 00 PLN.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje/porozumienia o dofinansowaniu projektów zostaną podpisane/zawarte, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór decyzji/umowy/porozumienia o dofinansowaniu projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja 8)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Poradnik Ministerstwa Środowiska dotyczący przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.
 15. Dokument Ministerstwa Środowiska - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-08-31