Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-10-02

[12.06.2018r.]

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór konkursowy nr RPOP.07.06.00-IP.02-16-001/17).


WYNIKI NABORU

19 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 5089/2018, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


WYNIKI NABORU

[12.02.2018 r.]

12 lutego 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli


WYNIKI NABORU

27 grudnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. negocjacji.


WYNIKI NABORU

7 listopada 2017 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


WYNIKI NABORU

W dniach 22 września – 2 października 2017 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, z dnia 22.08.2017r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zakres zmian obejmuje:

  • Zmianę terminu naboru z 22.09. - 29.09.2017 r. na 22.09. – 02.10.2017 r.;
  • Zmianę załącznika nr 1 Etapy konkursu (EFS) pod kątem wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;

Powyższe zmiany są wynikiem zaistnienia awarii technicznej systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz wprowadzić zmiany do Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.


Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 22.08.2017 r., Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 13.09.2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 04.09.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: i.krupa@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: i.krupa@wup.opole.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • Elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
  • Papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

[1] Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 w zakresie:

1) Tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3[1], w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

2) Pokrycia kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani[2] ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3[3].

3) Dostosowania istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

4) Aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3[4], w tym m.in.:

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) szkolenia,

d) staże,

e) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

f) subsydiowanie zatrudnienia,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Szczegółowe warunki dot. wymagań jakościowych i zasad realizacji ww. form aktywizacji zawodowej zostały opisane w załączniku do umowy/decyzji o dofinansowanie projektu (umowa/decyzja o dofinansowanie stanowi Wzór umowy - koszty rzeczywiste, Wzór umowy kwoty ryczałtowe, Wzór decyzji o dofinansowaniu).

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu należy obligatoryjnie zapewnić realizację typu projektu 1.

W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo wskazanych w pkt 4 ppkt 1 Regulaminu konkursu należy obligatoryjnie zapewnić realizację typu projektu 4.

[1]Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.).

[2] W konkursie wyłączono możliwość finansowania tej formy opieki.

[3]Zgodnie z grupą docelową określona w pkt 4 Regulaminu konkursu (pkt 1 i 2).

[4]Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90 %, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - 85%[1].

[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego wynosi  łącznie: 7 411 765,00 PLN, w tym

7 000 000,00 PLN pochodzące z EFS,

411 765,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania PZP dla Beneficjentów (...) po 27.07.2016 dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

 

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Zakładki często zadawane pytanie na stronie: www.rpo.opolskie.pl

- Poczty elektronicznej: punktefs@wup.opole.pl

- Faksu: 77 44 16 599,

- Telefonu: 77 44 16 754, 77 44 17 401, 77 44 17 069

- Bezpośrednio w siedzibie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.wup.opole.pl

www.pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-08-22