Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-09-11
10.07.2018
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
9 lipca 2018 r. Uchwałą nr 5769/2018 Zarząd Województwa Opolskiego, zgodnie z dostępną alokacją oraz otrzymaną punktacją wynikającą z listy rankingowej, wybrał do dofinansowania wszystkie projekty znajdujące się na liście rezerwowej, w tym ocenione w procedurze odwoławczej. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
.......................................................................................................................................................
04.01.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

27 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4858/2017 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na ww. poddziałanie, z pośród 8 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach II naboru do Poddziałania 02.01.03 – Nowe produkty i usługi na obszarach przygranicznych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2017
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
18 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków.
Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 19 przekazanych do oceny merytorycznej wniosków, 8 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, natomiast 11 wniosków zostało ocenionych negatywnie lub pozostawionych bez rozpatrzenia. W załączeniu Lista projektów ocenionych pozytywnie UWAGA: Pozytywna ocena projektu na etapie oceny merytorycznej nie gwarantuje jego wyboru do dofinansowania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2017
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
3 listopada 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 29 prawidłowo złożonych wniosków, 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych lub negatywnie oceniono w wyniku oceny formalnej, natomiast 19 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2017
Lista złożonych projektów
W dniu 11 września 2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Informujemy, że poprawnie złożono 29 wniosków. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
  • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
  • papierowej (w 1 egzemplarzu).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: -        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 tj.: 1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; 2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; 3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %; Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488): − Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 4 000 000,00 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 2.1.3 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). 2.Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR). 3.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR) 4 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców. 5.Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców. 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 10. Poziom przedsiębiorczości w podziale na gminy woj. opolskiego 11. Wzór opinii o innowacyjności. Inne dokumenty obowiązujące w naborze 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 13). 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2016 r., poz. 217). 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10.04.2015 r. 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dn 31.03.2015 r. 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  z dn. 08.05.2015 r. 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.04.2015 r. 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 03.03.2015 r. 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dn. 30.04.2015 r. 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 28.05.2015 r. 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3602/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. 12. Opracowanie Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa Opolskiego z wyszczególnieniem 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 8). 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 15. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dn. 24.01.2017 r. 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377) 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze. Inne ważne informacje Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców: 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych. 3. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r. 4. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 1,2,3 i 4 dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą : - E – maila: info@ocrg.opolskie.pl - Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669 - Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38 45-075 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl https://pw.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-07-14