Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-08-07

11 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4779/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.02.03.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znajduje się na ww. liście został wybrany do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020


Informujemy, iż 4 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w ramach naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora.

Złożony projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia konkursu


2 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie konkursowym do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014 – 2020.

Złożony projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


7 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, przeprowadzonym w terminie od 31 lipca do 7 sierpnia 2017 r., w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR.

Lista projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).
Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;                                                mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020, tj.: Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85 %;
 • Projekty objęte pomocą publiczną (pomoc na usługi doradcze) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417);
 •  Projekty objęte pomocą de minimis – 70 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 18 600 000,00 PLN . W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. W związku z wyborem jednego beneficjenta, maksymalne dofinansowanie projektu jest równe powyższej kwocie. Potencjalny wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku na całkowitą wartość alokacji. Beneficjent zobowiązany jest do proporcjonalnego podziału dostępnej alokacji na poszczególne lata realizacji projektu tj.:
 • 1 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN
 • 2 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN
 • 3 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN
 • 4 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN
Za zgodą IZ, w szczególnie uzasadnionej sytuacji dopuszcza się przesunięcie środków między poszczególnymi latami w trakcie realizacji projektu. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu
Załączniki:
Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu - wybór operatora
Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu - wybór operatora
System popytowy IOB-MSP w ramach RPO WO 2014-2020 (wersja z grudnia 2016 r.)
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja 8)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1377)
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i srednim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 19. Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowani Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 20. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020
Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.   Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl https://pw.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-06-30