Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-07-31

11 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4780/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.01.02.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Innowacje w gospodarce, działania 1.2 Infrastruktura B+R, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R  RPO WO 2014-2020. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znajduje się na ww. liście został wybrany do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R  RPO WO 2014-2020


Informujemy, iż 4 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w ramach I naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia konkursu


29 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie konkursowym do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014 – 2020.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


31 lipca 2017 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w terminie od 24 do 31 lipca 2017 r., w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R  RPO WO 2014-2020 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR.

Lista projektów złożonych w ramach I naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R  RPO WO 2014-2020.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

1.2 Infrastruktura B+R

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie, członek konsorcjum)
 • liderzy konsorcjów naukowych składających się z ww. beneficjentów[1]

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

[1] Konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.).

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.2 Infrastruktura B + R w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014 – 20120 tj.:

- Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek    naukowych  i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. W ramach ww. działania realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.

 Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.

Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte pomocą publiczną: 50%

Projekty nie objęte w całości pomocą publiczną: zastosowanie mechanizmu rozdzielania projektu na część gospodarczą i niegospodarczą:

- część gospodarcza – 50%,

- część niegospodarcza – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 48 000 000,00 PLN . W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu Załączniki:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020
 9. Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3735/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2017 r.)
 10. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 17. Regionalna Starategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020
 18. Zestawienie projektów uzgodnionych do KT województwa opolskiego - Działanie 1.2 Infrastruktura B+R
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl https://pw.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-06-23