Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-07-31

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.


FAQ - Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursu 9.2.2


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

11 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listę ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, osi IX Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór II), dokonując rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej prezentujemy listę członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w ocenie projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI

22 listopada 2017 r. zakończyliśmy IV etap oceny tj. negocjacje projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

2 projekty przeszły pozytywnie etap negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcie konkursu.

• Informacja tabelaryczna nt. projektów, które pozytywnie przeszły etap negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

23 października 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

2 projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane do kolejnego etapu oceny tj. negocjacji.

 

KOMUNIKAT

Komunikat dotyczący kryteriów wyboru projektów w ramach II naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP ZIT RPO WO 2014-2020) informuje, iż ze względu na fakt, iż założenia konkursu nie przewidują możliwości realizacji 2 oraz 3 typu projektu przewidzianego w SZOOP (wersja nr 20) w przedmiotowym konkursie nie obowiązuje kryterium merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) nr 5 Wnioskodawca w ramach wsparcia osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia gwarantuje realizację wsparcia w postaci kursów kończących się uzyskaniem kwalifikacji”. Podobnie kryterium merytoryczne szczegółowe punktowane nr 1 „Zintegrowany charakter projektu”, w którym premiowana jest realizacja kilku typów projektów nie będzie podlegać ocenie merytorycznej.  Punkty możliwe do uzyskania w ramach kryterium punktowanego nie będą doliczane do łącznej liczby punktów.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

14 września 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w  Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 2 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

W dniach od 24 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. przeprowadziliśmy II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w  Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu.

Informacja tabelaryczna nt. projektów złożonych do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020 i skierowanych do etapu II tj. oceny formalnej

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej;
 • papierowej

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę - oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów - przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjentem jest zarówno Wnioskodawca, jak i Partner projektu, co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

[1] Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólne, skierowane wyłącznie do grup docelowych wskazanych w wierszu 4 Regulaminu konkursu.

Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w  obszarze edukacji.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym[1] poprzez:
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/lub słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
 • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
 • rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 

Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu informacje na temat miejsca szkoły/placówki systemu oświaty w nowej strukturze szkolnej wprowadzonej w wyniku reformy edukacji.

[1] Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90 %, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5 %.

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%[1]

[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób  z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej wynosi łącznie:

 • 1 905 882,00 PLN, w tym:
 • 1 800 000,00 PLN pochodzące z EFS,
 • 105 882,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:
 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami/wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami/wzór decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Lista zawodów deficytowych oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim.
 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Wytyczne w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach Poddziałania 9.2.2 Wsparcie Kształcenia Zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny (wersja nr 20).
 3. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 11. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 12. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
 13. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.
 14. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 4.
 15. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 4. Lista sprawdzająca do autokontroli i przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2, 3 i 4 dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - IP RPO WO 2014-2020 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 404; +48 77 44 61 405
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2017-06-23