Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-05-15
08.10.2020
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
28 września 2020 r. Uchwałą nr 3461/2020 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt o numerze RPOP.10.01.02-16-0002/17. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
26.09.2019
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
16 września 2019 r. Uchwałą nr 1396/2019 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt o numerze RPOP.10.01.02-16 0005/17. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
26.09.2019
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
1 kwietnia 2019 r. Uchwałą nr 577/2019 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt o numerze RPOP.10.01.02-16 0011/17. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
Wybór do dofinansowania oraz Lista członków komisji oceny projektów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4213/2017 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Wszystkie 8 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej zostały wybrane do dofinansowania. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach II naboru do Poddziałania 10.1.2 – Infrastruktura usług społecznych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej (w 1 egzemplarzu).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 -        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).
[1]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020  tj.: Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin2, w formie: 1)    usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych3 , 2)    usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności4 , w ramach alternatywnych form opieki dziennej5.
[2] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania uzupełniające. [3] Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157). W szczególności dotyczy działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach. [4] Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. [5] Z wyłączeniem wsparcia edukacji przedszkolnej, które jest realizowane w ramach poddziałania 9.1.3 oraz 9.1.4.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020(Dz. U. z 2015 r. poz. 1416): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %. Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488): − Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznychRPO WO 2014-2020  pochodząca ze środków EFRR wynosi 17 000 000,00 PLN. W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 19).
 3. Wytyczne Ministra Rozwoju Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19.09.2016 r.
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dn. 31.03.2015r.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dn. 08.05.2015r.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.04.2015r.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 03.03.2015r.
 8. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020  (wersja nr 6).
 9. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 217 z późn. zm).
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016 r.
 11. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dn. 3.11.2016r.
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 28.05.2015r.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dn. 24 stycznia 2017 r.).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925).
 18. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy postępowań wszczętych do 27.07.2016 r. włącznie).
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresami www.rpo.ocrg.opolskie.pl oraz www.rpo.opolskie.pl w zakładce dokumenty pomocnicze. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą : - E – maila: info@ocrg.opolskie.pl - Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669 - Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38 45-075 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl https://pw.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: