Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-04-13

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 24 lutego 2017r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.


[02.10.2018 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (nabór konkursowy nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/17)


[04.09.2018 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (nabór konkursowy nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/17)


WYNIKI NABORU [13.06.2018 r.]

11 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 5637/2018, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w procedurze odwoławczej w ramach II naboru do Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w procedurze odwoławczej w ramach II naboru do Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenie zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[04.06.2018 r.]

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

04 czerwca 2018 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020. Dwa projekty otrzymały pozytywną ocenę  tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Zatem do dofinansowania zakwalifikowano dwa projekty.

Poniżej prezentujemy listę projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej.


WYNIKI NABORU

Komunikat dot. ogłoszonego w dniu 24.02.2017 r. konkursu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 24.02.2017 r. informuję, że konkurs o numerze RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/17 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekty złożone w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie zostały wybrane do dofinansowania.KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 24.02.2017r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. poddziałania.

Zakres zmian obejmuje:

 • Zmianę terminu naboru z 27.03.-03.04.2017r. na 27.03.-13.04.2017r.;
 • Zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2017r. na wrzesień 2017r.;
 • Zmianę załącznika nr 1 Etapy konkursu (EFS) pod kątem wskazanego powyżej wydłużenia naboru;
 • Zmianę załącznika nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów formalno-merytorycznych pod kątem zachowania spójności z załącznikiem nr 11 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego;
 • Zmianę załącznika nr 10 Minimalny zakres Umowy o partnerstwie określony przez Instytucję Organizującą Konkurs w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Zmianę załącznika nr 11a Kryteria wyboru projektów z komentarzem dla wnioskodawców – Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowania projektów (EFS) ( 1 i 6 kryterium formalnego);
 • Zmianę załącznika nr 11 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego pod kątem zachowania spójności z załącznikiem nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych ( dot. 1 i 2 kryterium merytorycznego-uniwersalnego).

Powyższe zmiany są wynikiem zaistnienia omyłki technicznej przy zamieszczaniu załączników do ogłoszenia o konkursie. W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła sprostować w/w pomyłki, wprowadzić zmiany do regulaminu konkursu oraz wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany obowiązują od 13.03.2017 r.


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Punkt Informacyjny o EFS Pokój nr 14 ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • Elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • Papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się:

 - podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego    funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym[1] poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  2. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/ lub słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
  3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
  4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

[1] Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres EFS projekty będą dofinansowane w 85 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego wynosi łącznie 25 222 377,00 zł, w tym:

 • 23 821 134,00 pochodzące z EFS oraz
 • 1 401 243,00 pochodzące z Budżetu Państwa.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r., poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  IP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: punktefs@wup.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 16 599
 • Telefonu: +48 77 44 16 754
 • Bezpośrednio w siedzibie: w Punkcie Informacyjnym o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14.

Linki

Zamieszczono w dniu: 2017-02-24