Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-03-17

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3928/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowiaw zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych typów projektów.

Listy projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020:

 1. dla Typu I Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,
 2. dla Typu II Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami,
 3. dla Typu III Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych,
 4. dla Typu IV Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.


8 czerwca 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

27 projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało przekazanych do IV etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu


24 maja 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014 – 2020.

30 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


W terminie od 10.03 do 17.03.2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014 – 2020.

Informujemy, iż 23 maja 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie  wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 4 maja 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do podziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych został wyznaczony na 19 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie I etapu konkursu tj. naboru, w zakresie weryfikacji wymogów formalnych nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,

- przedsiębiorcy,

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej

(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009).

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów realizujących projekt w ramach jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie[1]:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego.

[1] http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 tj.:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie[1]:

1) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;

2) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami;

3) podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych[2], w tym nowotworów złośliwych;

4) podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty w obszarach wsparcia wpisujących się w ww. typy projektów oraz ujętych w jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie[3]:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego.

[1] Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mogą być związane m.in. z reformą w ramach tak zwanego pakietu kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycję lekarza pierwszego kontaktu (m.in. poprzez rozszerzenie listy możliwych badań zleconych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej). Ponadto inwestycje realizowane w ramach POZ mogą być ukierunkowane na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddziałaniem 10.1.1, przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem form opieki środowiskowej.

W ramach poddziałania na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

[2] Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategią Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyjętą uchwałą nr 4487/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., Załącznik nr 1 Diagnoza stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14.

[3] http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi łącznie 88 346 278,00 PLN.

Podział alokacji na obszary wsparcia:

- Opieka nad matką i dzieckiem – 16 348 392,00 PLN

- Opieka nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami – 17 387 760,00 PLN

- Leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych – 30 262 931,00 PLN

- Anestezjologia oraz intensywna terapia – 24 347 195,00 PLN

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Decyzje/umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFRR)
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór decyzji/umowy o dofinansowaniu projektu
 8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 15. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne
 16. Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia
 17. Strategia Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych:

  a) dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.;

  b) dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.

 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202

Faksu: 77 44 04 721

lub bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-01-27