Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-01-19

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)

29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4989/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 4335/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2017 r., zmieniającej uchwałę nr 4334/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 dla subregionów: kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną (w ramach procedury odwoławczej) i znajduje się na ww. liście został wybrany do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny merytorycznej projektu (w ramach procedury odwoławczej) w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020 (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)


16 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014 – 2020.

Lista projektów ocenionych podczas oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w procedurze odwoławczej złożonego w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego. Nowy termin zakończenia oceny merytorycznej (procedura odwoławcza) został wyznaczony na dzień 16 lutego 2018 r. 


11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4334/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego

Jednocześnie, 11 września 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4335/2017 dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego, która otrzymuje następujące brzmienie:

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego (zmieniona)

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020


7 września 2017 r.  zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

6 projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do następnego etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 22 sierpnia 2017 r. Uchwałą nr 4237/2017 dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia III etapu konkursu tj.  oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru  do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny merytorycznej został wyznaczony na 15 września 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu tj. naboru w zakresie oceny merytorycznej wpłynęło na pierwotnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmiany zapisów w tym zakresie w regulaminie konkursu.


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia III etapu konkursu tj.  oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru  do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny merytorycznej został wyznaczony na 18 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu tj. naboru w zakresie oceny merytorycznej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 26 czerwca 2017 r. Uchwałą nr 4005/2017 dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu ogłoszonego dla podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


16 czerwca 2017 r.  zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

10 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. naboru w zakresie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru  do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 17 czerwca  2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. naboru w zakresie oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


W terminie od 12.12.2016 r. do 19.01.2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 10 wniosków w ramach poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014 – 2020.

Informujemy, iż 14 kwietnia 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych został wyznaczony na 14 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie I etapu konkursu tj. naboru, w zakresie weryfikacji wymogów formalnych nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych został wyznaczony na 31 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie I etapu konkursu tj. naboru, w zakresie weryfikacji wymogów formalnych nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.

 

Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 28 listopada 2016 r. Uchwałą nr 2951/2016 dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 21 listopada 2016 r. Uchwałą nr 2917/2016 dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu ogłoszonego dla podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego, południowego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa[1],
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.
 

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w subregionach: kędzierzyńsko – kozielskim, brzeskim i południowym. Ośrodki subregionalne wraz z wykazem gmin, które wchodzą w skład ww. subregionów zostały określone w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 2009).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2] wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:

a. ocieplenie obiektu,

b. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną - 85%.

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 100 %.

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U.2015 poz. 1363)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania  3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie  20 999 930,96 PLN.

Podział na subregiony:

BRZESKI - 2 930 138,72 PLN                   

K-KOZIELSKI - 7 185 271,88 PLN

POŁUDNIOWY - 10 884 520,36 PLN

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 3.2.1 (wersja nr 5)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (wersja nr 5)

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFRR) - wersja nr 2
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020.
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020.
 10. Obszary subregionów: kędzierzyńsko – kozielskim, brzeskim i południowym Województwa Opolskiego

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 15).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 217 z późn. zm.).
 4. Wytyczne Ministrstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020  (wersja nr 6).
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 13. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  1. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (obowiązujące przed 3 listopada 2016 r.),
  2. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (obowiązujące od 3 listopada 2016 r.).
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 15. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363).
  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych:

  a) dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.;

  b) dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.

 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Archiwum:

Regulamin konkursu 3.2.1 (wersja nr 4)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (wersja nr 4)

Regulamin konkursu 3.2.1 (wersja 3)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (wersja 3)

Regulamin konkursu 3.2.1 (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (wersja nr 2)

Etapy konkursu (EFRR)

Regulamin konkursu 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Telefonu: +48 77 44 04 720 -722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

 https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2016-11-10