Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-11-10
28.02.2018
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

13 lutego 2018 r. Uchwałą nr 5057/2018 Zarząd Województwa Opolskiego, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt nr RPOP.02.01.03-16-0018/16.

W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2017
Lista dodatkowych projektów wybranych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
Uchwałą nr 4696/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Uchwałą nr 4116/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca 2017 r., zgodnie z dostępną alokacją, zostały wybrane do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 02.01.03 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 kolejne projekty, ocenione w ramach procedury odwoławczej.
W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
 
Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na zmianę terminu weryfikacji wymogów formalnych projektów. W związku z powyższym, weryfikacja wymogów formalnych zostaje przedłużona. Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 9 stycznia 2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
  • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
  • papierowej (w 1 egzemplarzu).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 tj.: 1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; 2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; 3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 000 000

Niezbędne dokumenty

 
Regulamin konkursu
1. Etapy konkursu (EFRR).
2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.
9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.
10. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
11. Poziom przedsiębiorczości w podziale na gminy woj. opolskiego.
12. Wzór opinii o innowacyjności.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 13).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2016 r., poz. 217).
4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10.04.2015 r.
5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dn 31.03.2015 r.
6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  z dn. 08.05.2015 r.
7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.04.2015 r.
8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 03.03.2015 r.
9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dn. 19.10.2015 r.
10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dn. 30.04.2015 r.
11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 28.05.2015 r.
12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 5).
13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
14. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dn. 12.07.2015 r.
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377)
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488)
Inne ważne informacje
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych. 3. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r. 4. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą : - E – maila: info@ocrg.opolskie.pl - Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669 - Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38 45-075 Opole  

Linki

www.rpo.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl https://pw.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2016-09-28