Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-09-19
26.11.2019
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
18 listopada 2019 r. Uchwałą nr 1757/2019 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania dwa projekty: nr RPOP.02.01.02-16-0068/16 oraz nr RPOP.02.01.02-16-0085/16. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
23.01.2018
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
15 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 4918/2018 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania projekt nr RPOP.02.01.02-16-0102/16. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

6 listopada 2017 r. Uchwałą nr 4612/2017 Zarząd Województwa Opolskiego wybrał do dofinansowania dodatkowe projekty, ocenione w procedurze odwoławczej. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I nabór do poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020
27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3527/2017 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Spośród 44 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wszystkie zostały wybrane do dofinansowania. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.1.2

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)
 1. Krakowska 38, 45-075 Opole
 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym załączniki wymagane w wersji elektronicznej.
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 •  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[1].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009). [1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach  celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %; Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488 z późniejszymi zmianami): − Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 17 400 000,00 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru
 1.   Etapy konkursu (EFRR)PDF, 453 kB
 2.   Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)PDF, 1.3 MB
 3.   Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR) PDF, 977 kB
 4.   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)PDF, 847 kB 
 5.   Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców ZIP, 3.4 MB
 6.   Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców PDF, 818 kB
 7.   Wzór umowy o dofinansowanie projektu ZIP, 11.5 MB
 8.   Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.1.2PDF, 588 kB
 9.   Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.1.2PDF, 487 kB
 10.   Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny RozwójPDF, 981 kB
 11. Poziom przedsiębiorczości w podziale na gminy w woj. opolskiego.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 13).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2016 r., poz. 217).
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10.04.2015 r.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dn 31.03.2015 r.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  z dn. 08.05.2015 r.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.04.2015 r.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 03.03.2015 r.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dn. 19.10.2015 r.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dn. 30.04.2015 r.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 28.05.2015 r.
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2015 r.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020 (OCRG), zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ocrg.opolskie.pl
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej
 1. Krakowska 38 45-075 Opole
 

Linki

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-96-2_1_2_wsparcie_tik_w_przedsiebiorstwach.html  

Zamieszczono w dniu: 2016-07-29