Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-09-30

Aktualizacja Listy ocenionych projektów dla subregionu południowego

9 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4454/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 3739/2017 Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm., dokonał aktualizacji  Listy ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla Subregionu Południowego.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - aktualizacja


8 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3739/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU BRZESKIEGO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO

Jednocześnie 8 maja 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3740/2017 dokonał zmiany Listy projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO, która otrzymuje następujące brzmienie:

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO (zmieniona)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020


28 kwietnia 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

8 projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało przekazanych do następnego etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi III  Gospodarka niskoemisyjna dla Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 13 marca 2017 r. Uchwałą nr 3476/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla podziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 do dnia 30 kwietnia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty na miesiąc maj 2017 r.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie, wymagana była zmiana regulaminu konkursu, przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3476/2017 w dniu 13 marca 2017 r.


31 stycznia 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

9 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi III  Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 24 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 3230/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla podziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY FORMALNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 do dnia 31 stycznia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu, tj. oceny formalnej nie wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


W terminie od 5 do 30 września 2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Informujemy, iż 18 listopada 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 23 sierpnia 2016 r. Uchwałą nr 2522/2016 dokonał zmiany zapisów regulaminie konkursu ogłoszonego dla podziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu ogłoszonego dla podziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna

 I nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Konkurs nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w subregionach. Ośrodki subregionalne wraz z wykazem gmin, które wchodzą w skład subregionów zostały określone w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
 3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
 4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
 7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza;
 8. inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej w szczególności:

a) budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła;

b) modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.

 

UWAGA!

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OBU ZAKRESÓW WSPARCIA:

- MOBILNOŚĆ MIEJSKA - typy projektów ujęte w pkt. 1-7,

- SIEĆ CIEPLNA/CHŁODNICZA - typy projektów ujęte w pkt. 8 a) i b)

DLA KAŻDEGO Z NICH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej:

 1. W odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego – zgodnie z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w transporcie zbiorowym.
 2. W odniesieniu do projektów dot. sieci ciepłowniczych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 2021)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi łącznie 150 800 000,00 PLN.

Podział na subregiony:

BRZESKI - 15 111 659,29 PLN w tym:

          - 15 109 894,59 PLN - mobilność miejska

  - 1 764,70 PLN - sieci cieplne/chłodnicze

K-KOZIELSKI - 37 056 737,37 PLN w tym:

                  - 29 645 389,90 PLN - mobilność miejska

                  - 7 411 347,47pln - sieci cieplne/chłodnicze

PÓŁNOCNY - 42 496 662,37 PLN w tym:

                  -  42 486 324,28 PLN - mobilność miejska

                  - 10 338,09 PLN - sieci cieplne/chłodnicze

POŁUDNIOWY - 56 134 940,97 PLN w tym:

                  - 56 134 940,97 PLN - mobilność miejska

                  - 0,00 PLN - sieci cieplne/chłodnicze.

 W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 5)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFRR - wersja nr 3)
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
 10. Warunki na jakich elementy drogowe będące częścią projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego
 11. Obszary subregionów Województwa Opolskiego
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 12).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
 9. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 2021)
 11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.)
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 16. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 wersja nr 4.
 17. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 18. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 19. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 20. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
   

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu (wersja nr 3)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu (wersja nr 4)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

Etapy konkursu (EFRR - wersja nr 1)

Etapy konkursu (EFRR - wersja nr 2)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Telefonu: +48 77 44 04 720 -722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17

45-083 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

 

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zamieszczono w dniu: 2016-06-10