Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-07-18
08.10.2020
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
28 września 2020 r. Uchwałą nr 3460/2020 Zarząd Województwa Opolskiego, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania (subregion POŁUDNIOWY) jeden projekt. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
26.09.2019
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
16 września 2019 r. Uchwałą nr 1395/2019 Zarząd Województwa Opolskiego, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania (subregion AGLOMERACJA OPOLSKA) trzy projekty. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania SUBREGION AGLOMERACJA OPOLSKA Ponadto, w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron, umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcą projektu nr RPOP.10.01.02-16-0031/16, konieczne stało się anulowanie Listy dotyczącej Subregionu BRZEG. Anulowanie całej listy związane jest z faktem, iż pierwotnie znajdował się na niej tylko jeden, właśnie ww. projekt.
07.02.2018
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
29 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 4990/2018 Zarząd Województwa Opolskiego, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania (subregion AGLOMERACJA OPOLSKA) jeden projekt. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania - AGLOMERACJA OPOLSKA

23 października 2017 r. Uchwałą nr 4547/2017 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z dostępną alokacją, wybrał do dofinansowania kolejne projekty. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania - AGLOMERACJA OPOLSKA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista wniosków wybranych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
15.03.2017
Uchwałą nr 3406/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. został wybrany do dofinansowania w ramach I naboru poddziałania 10.1.2. Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 kolejny projekt. W załączeniu Zaktualizowana lista ocenionych projektów (wybranych do dofinansowania)
Lista członków komisji oceny projektów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie - I nabór do poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020
04.11.2016

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej - I nabór do poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020
Komunikat

Komunikat dotyczący poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania kosztów adaptacji, remontu, lub przebudowy lokalu lub budynku (także budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku) w sytuacji gdy stanowią one własność lub znajdują się w użytkowaniu wieczystym inwestora lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazana w załączniku nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2104-2012. Zakres EFRR do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres: EFRR (wersja 12) w ramach działania 10.1.2. Inwestycje w infrastrukturę usług społecznych RPO WO 2014-2020 kategoria wydatków  związana z adaptacją, remontem, lub przebudową lokalu lub budynku (także budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku) obejmuje możliwość finansowania wyżej wymienionych kosztów zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020.

Z zapisów załącznika nr 6 do SZOOP (EFRR) w zakresie karty poddziałania 10.1.2 wynika, że kwalifikowalne będą wydatki m.in. „na adaptację, remont, lub przebudowę lokalu lub budynku (także budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku) wyłącznie na nieruchomości stanowiącej własność inwestora lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego, powiatu, organizacji pożytku publicznego lub Skarbu Państwa”.

Powyższe zapisy dopuszczają finansowanie kosztów adaptacji, remontu, lub przebudowy lokalu lub budynku (także budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku) w sytuacji gdy stanowią one własność lub znajdują się w użytkowaniu wieczystym:

- Inwestora,

- Gminy,

- Związku międzygminnego,

- Powiatu,

- Organizacji pożytku publicznego,

- Skarbu Państwa.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że wskazanie w zapisach ww. załącznika jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat) nie wyklucza możliwości uznania za  kwalifikowane kosztów inwestycji prowadzonych na nieruchomości stanowiącej własność lub znajdującej się w użytkowaniu wieczystym innych jednostek samorządu terytorialnego np.: województwa.


 

 Komunikat

dotyczący poddziałania 10.1.2 w zakresie kwalifikowania kosztów i sposobu korzystania z części wspólnych infrastruktury w przypadku wniosków obejmujących więcej niż jedną placówkę pobytowo-opiekuńczą.

W sytuacji, gdy w jednym budynku zlokalizowane będą dwie lub trzy placówki opiekuńczo-pobytowe części wspólne, takie jak na przykład ciągi komunikacyjne, windy, teren zielony dookoła budynku, etc. stanowią część kwalifikowalną projektu przy zachowaniu świadczenia usług w placówkach w sposób:

 1. Zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 2. Umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i decyzjami, które ich dotyczą;
 3. Zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszani do mieszkania razem;
 4. Gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Komunikat

dotyczący poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w zakresie modyfikacji/ zmian w projekcie w 8 – letnim okresie utrzymania inwestycji.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 16 pkt a) umowy o dofinansowane Beneficjent realizujący projekt w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych jest zobowiązany m.in. do przestrzegania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” z dnia 03 marca 2016 r., według których w każdej placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki (placówce opiekuńczo-pobytowej), m.in. w celu zapewnienia zindywidualizowanego podejścia tj. dostosowanego do potrzeb i możliwości danej osoby oraz jak najbardziej zbliżonego do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym pobytu, liczba mieszkańców nie może przekroczyć 30 osób.

Jednocześnie zgodnie z zapisami § 22 ust. 2 umowy o dofinansowanie trwałość Projektów powinna być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w odniesieniu do Projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (…).

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

1)zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia programu,

2)nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

3) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, w szczególności nieosiągnięcie lub zaprzestanie utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na deklarowanym poziomie.

Mając na uwadze powyższe zapisy umowy o dofinansowanie, w okresie trwałości projektu, określonym w § 22 ust. 2 umowy nie dopuszcza się możliwości dokonywania istotnych zmian w projekcie powodujących m.in. zmianę wartości wskaźników produktu lub rezultatu na pierwotnie zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie poziomie.

Po upływie okresu trwałości ( odpowiednio 3 lub 5 lat ) dopuszczalne są modyfikacje projektu, np. zwiększenie ilości osób objętych całodobową opieką czy rozbudowa dofinansowanej w ramach projektu infrastruktury dedykowanej na rzecz osób niesamodzielnych pod warunkiem utrzymania pierwotnie założonych funkcji oraz celów projektu oraz planowanych do świadczenia usług, w tym zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do osób objętych opieką, do końca trwania 8 letniego okresu utrzymania inwestycji.


Komunikat dotyczący poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie dostarczenia dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie, niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.                                                           Celem zabezpieczenia sprawnego i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju dotyczącym proponowanych rozwiązań w celu przyspieszenia realizacji programów regionalnych na lata 2014-2020 należy uwzględnić poniższe zapisy:  
 1. Zarząd Województwa Opolskiego - Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 – 2020 podjął decyzję, iż beneficjent, którego projekt został wybrany do dofinansowania ma możliwość jednokrotnego zawnioskowania o wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie, niezbędnych do podpisania umowy. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego termin dostarczenia w/w dokumentów nie może przekroczyć 31 marca 2017 r. ( dotyczy również dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko );
 2. po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1  beneficjent utraci możliwość dofinansowania, a jego projekt zostanie usunięty z listy projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z Listami ocenionych projektów dla subregionów (Subregion brzeski, Subregion kędzierzyńsko-kozielski, Subregion północny, Subregion południowy, Aglomeracja Opolska);
2016-12-27

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej (w 2 egzemplarzach).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddziałania 10.1.2 polega w szczególności na: adaptacji, remoncie lub przebudowie lokalu lub budynku, budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku. Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w Infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.: Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności[2] na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin[3], w zakresie: a)       usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu opieki, b)      usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu pomocy społecznej[4], innej placówki zapewniającej całodobową opiekę[5], usług opiekuńczych/asystenckich  świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej jako element uzupełniający kompleksowego projektu.

[2] Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2016 r.
[3] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania uzupełniające.
[4] Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 54-66 (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
[5] Na przykład placówki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 67-69 (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.), mieszkania wspierane/treningowe zgodne z definicjami zawartymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2016 r.
 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %; lub Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488 ): − Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania  10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 75 000 000,00 PLN . Podział alokacji na subregiony: BRZESKI– 7 539 590,04 PLN KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI –12 705 969,80 PLN PÓŁNOCNY – 14 111 539,56 PLN POŁUDNIOWY – 17 683 695,44 PLN AGLOMERACJA OPOLSKA – 22 959 205,16PLN W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

 1. pdf.png  Etapy konkursu (EFRR) PDF, 453 kB
 2. pdf.png  Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) PDF, 1.3 MB
 3. pdf.png  Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR) PDF, 977 kB
 4. pdf.png  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR) PDF,
 5. zip.png  Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców ZIP, 3.4 MB
 6. pdf.png  Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców PDF, 816 kB
 7. zip.png  Wzór umowy o dofinansowanie projektu ZIP, 11.5 MB
 8. pdf.png  Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPOWO 2014-2020 (typ projektów: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych) PDF, 588 kB
 9. pdf.png  Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 PDF, 487 kB
 10. pdf.png  Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój PDF, 981 kB
 11. pdf.png  Obszary subregionów województwa opolskiego i Aglomeracji Opolskiej PDF, 386 kB
 12. pdf.png  Analiza wewnątrzregionalna w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych PDF, 1 MB
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 12).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2016 r., poz. 217).
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10.04.2015 r.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dn 31.03.2015 r.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  z dn. 08.05.2015 r.
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2016 r.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.04.2015 r.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 03.03.2015 r.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dn. 19.10.2015 r.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dn. 30.04.2015 r.
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 28.05.2015 r.
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
 16. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 17. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2015 r.
 18. Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą: -     E – maila: info@ocrg.opolskie.pl -     Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661 -     Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Linki

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-88-10_1_2_infrastruktura_uslug_spolecznych.html

Zamieszczono w dniu: 2016-06-09