Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-06-06

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5866/2018 w sprawie  zmiany Uchwały nr 2644/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa, zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2645/2016 z dnia 19 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 4377/2017 z dnia 19 września 2017r. zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach I naboru do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa WO 2014-2020, jednocześnie Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego z projektów tj. RPOP.04.02.00-16-0003/16 złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną ,,Kłodnica’’ w Kędzierzynie-Koźlu pn. Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica"

Lista projektów ocenionych złożonych w ramach I naboru wniosków do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020 – AKTUALIZACJA


19 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4377/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2644/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa, zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2645/2016 z dnia 19 września 2016 r., zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach I naboru do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020, jednocześnie w wyniku powstałych oszczędności Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego z projektów tj. RPOP.04.02.00-16-0002/16 złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Krośnica oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP Krośnica i OSP Izbicko”.

Lista projektów ocenionych złożonych w ramach I naboru wniosków do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020


19 września 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2644/2016  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020. W związku z niewystarczającą alokacją dla ogłoszonego konkursu Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o jej zwiększeniu. Uchwałą zmieniającą nr 2645/2016 spośród 4 projektów spełniających kryteria wyboru projektów, 1 został wybrany do dofinansowania.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020


7 września 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych  do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV- rozstrzygniecie konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej


18 sierpnia 2016 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie 4 projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


6 czerwca 2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 4.2 Systemy wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020 . Informujemy, iż 26 lipca 2016 r. zakończono weryfikacji wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie 4 wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom

Działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Konkurs nr RPOP.04.02.00-IZ-16-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl)
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach)

Załącznik nr 2 Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • ochotnicze straże pożarne i ich związki
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia[1]
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną[2]

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] na poziomie szczebla wojewódzkiego

[2] na poziomie szczebla wojewódzkiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020 tj.:

 • zakup środków transportu (np. samochody ratowniczo-gaśnicze) oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych (np. pożary, zagrożenia ekologiczne, zagrożenia komunikacyjne związane z transportem kolejowym i drogowym);
 • zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. podtopienia, powodzie, silne wiatry, intensywne opady śniegu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem 8 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFRR).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 11).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 13. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu,  IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Telefonu: +48 77 44 04 720 -722
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2016-04-26