Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-05-19

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.


[01.04.2020 r.]

W dniu 30 marca 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Przyjęto następujące rozwiązania:

1) możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);

2) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom:

  • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie alokacji,
  • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania,  a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;

3) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (akceptacja warunkowa uzależniona od zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z wytycznych dotyczących rynku pracy);

4) umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;

5) możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);

6) w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;

7) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).

Odnośnie kwestii wydłużenia okresu udzielania wsparcia pomostowego dla zakładanych działalności gospodarczych, która stanowi odstępstwo od Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, należy podkreślić, iż zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do MFiPR przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa, zostaną Państwo o nim niezwłocznie poinformowani.

Odstępstwa od ww. procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.


Informacja dla uczestników projektu pn. „Moja przyszłość – moja firma” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 Zakładanie działalności gospodarczej


Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Szkolenie organizowanie jest w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów planowanym w dniach od 12 do 19 maja 2016 r. i odbędzie się w dniu 26 kwietnia  o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 22.04.2016 r. do godz 1300  na adres e-mail: e.wesola@wup.opole.pl lub m.haranczyk@wup.opole.pl Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu, Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3, kryteria wyboru projektów

Pytania prosimy kierować na adres mail: e.wesola@wup.opole.pl, m.haranczyk@wup.opole.pl


Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach procedury wyboru projektów dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

W dniach 12 maja -19 maja 2016 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

06.07.2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 64 wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7,3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

niniejszym informuję, iż decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zakończenie etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na I konkurs w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został przesunięty na dzień 27 września 2016 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

 27 września 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. 18 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


3 października 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2709/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 4094/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2708/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2016 r.  w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 2709/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2016 r.

[załącznik]Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (nabór konkursowy nr RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/16)


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (nabór konkursowy nr RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/16)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Punkt Informacyjny o EFS Pokój nr 14 ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej;
  • papierowej.

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 2009).

* Poprzez Beneficjenta należy rozumieć zarówno Lidera, jak i Partnerów projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy w ramachRPO WO 2014-2020 w zakresie: - bezzwrotnego wsparcia (dotacji) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmującego: a) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. zakresie; b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia; c) wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1000 PLN przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu realizowane mogą być jedynie projekty obejmujące wszystkie ww. formy wsparcia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95%, a w przypadku części budżetu projektu dot. środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej wynosi w łącznej kwocie 37 508 235,28 zł, w tym 33 560 000,00 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 3 948 235,28 zł z Budżetu Państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7,3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi


W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, IP udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

  • e – maila: punktefs@wup.opole.pl
  • faksu: 77 44 16 599
  • telefonu: 77 44 16 754

bezpośrednio w siedzibie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Punkt Informacyjny o EFS Pokój nr 14 ul. Głogowska 25c 45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: