O ewaluacji

Głównym dokumentem, w którym zapisane zostały działania ewaluacyjne jest
Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.

W dokumencie tym można znaleźć informacje na temat badań ewaluacyjnych, które będą realizowane w tym okresie programowania oraz inne informacje dotyczące procesu ewaluacji i instytucji powiązanych z ewaluacją. W planie są również ujęte działania rozpowszechniające wyniki badań, które umożliwiają również szersze poznanie pojęcia ewaluacji. Poniżej przedstawiona została zawartość całego planu (kliknij na obrazek).

zawartość planu ewaluacji

Plan Ewaluacji RPO WO 2014-2020 został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1238/2015 w dniu 12 października 2015 roku. Ponadto Plan został przyjęty przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 na posiedzeniu w listopadzie 2015 roku (informacje na temat dotychczasowych posiedzeń KM znajdziesz tutaj).

Tutaj znajdziesz aktualny Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020

Za realizację Planu odpowiedzialna jest Jednostka Ewaluacyjna umiejscowiona w Referacie Badań i Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W działaniach związanych z ewaluacją Jednostka współpracuje z instytucjami, które na co dzień zajmują się wdrażaniem programu regionalnego tj. Instytucją Zarządzającą programem, Instytucjami Pośredniczącymi (których zadaniem jest m.in. prowadzenie naborów) oraz z innymi podmiotami tj. Komitetem Monitorującym, a także z Grupą Sterującą Ewaluacją i Monitoringiem, która została powołana m.in. w celu wsparcia i współpracy z Jednostką przy realizowanych badaniach.

Z poziomu krajowego Jednostka Ewaluacyjna ściśle współpracuje z Krajową Jednostką Ewaluacji umiejscowioną jest w Ministerstwie Rozwoju. Krajowa Jednostka m.in. nadzoruje pracę jednostek regionalnych oraz koordynuje badania horyzontalne (dotyczące więcej niż jednego programu regionalnego).

Wszystkie opisane powyżej działania wynikają z zapisów dokumentów krajowych i unijnych, gdzie ewaluacja zajmuje kluczowe miejsce przy ocenie efektów wsparcia UE. 

Są to między innymi: