Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-01-19

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania:

3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 3.2.2

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4273/2017, przyjął listy ocenionych projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dokonując rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 3.2.2  Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 4272/2017, dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla podziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 4 sierpnia 2017 r., zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Poniżej przedstawiamy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 11 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4058/2017, dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla podziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 7 grudnia 2016 r. Uchwałą nr 3024/2016, dokonał zmiany zapisów w regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla podziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia III etapu konkursu - oceny merytorycznej został wydłużony do 4 sierpnia 2017 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

W dniu 19 maja 2017 r., zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach I naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie projektów, przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA  OCENY FORMALNEJ - AKTUALIZACJA

W dniu 8 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia oceny formalnej  został wydłużony do 19 maja 2017 r. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zatem nie ma konieczności zmiany regulaminu konkursu w ramach naboru.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA  OCENY FORMALNEJ

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 12 maja 2017 r. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zatem nie ma konieczności zmiany regulaminu konkursu w ramach naboru.


INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW FORMALNYCH

W dniach od 12 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r przeprowadziliśmy pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów.

Dnia 10 marca 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Dwadzieścia wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl); oraz
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa [podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)].
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2] wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:
  1. ocieplenie obiektu,
  2. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
  3. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.
[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną - 85%.
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 100 %.

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U.2015 poz. 1363)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania  3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie  18 800 000,00 PLN (osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

Kwota alokacji na I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania  3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeliczeniu zgodnie z Algorytmem przeliczania środków po kursie obowiązującym w miesiącu sierpniu tj. 4,2493 wynosi 19 971 710,00 PLN (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych).

 

Podział na obszary:

 1. Obszar gminy Miasto Opole - 7 721 125,64 PLN (siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 64/100);

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na jeden projekt realizowany na obszarze gminy  Miasto Opole.

 1. Obszar pozostałych Gmin Aglomeracji Opolskiej (z wyłączeniem obszaru Miasta Opola) - 12 250 584,36 PLN (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 36/100).

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 1 200 000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) na jeden projekt realizowany poza obszarem gminy  Miasto Opole  (na obszarze pozostałych gmin Aglomeracji Opolskiej).

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 4)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu
ZAŁĄCZNIKI:
 1. Etapy konkursu (EFRR) - (wersja nr 2).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 15).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 217 z późn. zm.).
 4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 wersja nr 6.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (obowiązujące przed 3 listopada 2016 r.),
 16. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (obowiązujące od 3 listopada 2016 r.).
 17. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1363).

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy postępowań wszczętych do 27.07.2016 r. włącznie)
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych:
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 406
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl
www.aglomeracja-opolska.pl
https://pw.opolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2016-11-10