Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności projektów (operacji)/działań z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności projektów (operacji)/działań z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych odbywa się zgodnie z zasadami  opisanymi w dokumencie pn. Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Dokument opracowany został na podstawie załącznika nr 3 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 i został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 10871/2023 z dnia 6 listopada 2023r.

Podejrzenia o niezgodności z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych projektów (operacji), działań związanych z wdrażaniem FEO 2021-2027 są zgłaszane w formie pisemnej w zależności od sytuacji na adres:

1. W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu /decyzji o dofinansowaniu projektu zawartej przez Instytucję Zarządzającą:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programowania Funduszy Europejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Pani Aneta Nowobilska
Koordynator zasad równościowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON”

2. W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu /decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu):

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25 c
45-315 Opole
Pani Agnieszka Siczewska
Koordynator zasad równościowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON”

 3. W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu /decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej przez Instytucję Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki):

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
Pani Bożena Stafij
Koordynator zasad równościowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON”

4. W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą lub działań Instytucji Pośredniczącej związanych z wdrażaniem FEO 2021-2027:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programowania Funduszy Europejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Pani Aneta Nowobilska
Koordynator zasad równościowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON”

 5. W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą lub działań Instytucji Zarządzającej związanych z wdrażaniem FEO 2021-2027

Rzecznik Funduszy Europejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Pani Aleksandra Świerczyńska
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON”

W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie złożone do niewłaściwej instytucji, przykładowo wpłynie do Instytucji Zarządzającej, a dotyczyć będzie projektu wybranego do dofinansowania w ramach działania wdrażanego przez Instytucję Pośredniczącą lub dotyczyć będzie niezgodności działań Instytucji Pośredniczącej i zostanie zgłoszone do Instytucji Pośredniczącej, wówczas takie zgłoszenie zostaje przekazywane według właściwości do odpowiedniej instytucji.

 W zależności od potrzeb komunikacyjnych Zgłaszającego istnieje możliwość zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych:

a) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag:

 1. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON),
 2. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów realizowanych przez IZ/IP lub działań IZ/IP związanych z wdrażaniem programu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)

b) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word:

 1. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)
 2. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów realizowanych przez IZ/IP lub działań IZ/IP związanych z wdrażaniem programu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)

oraz przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePuap lub na adres mailowy:

lub na adres korespondencyjny właściwej instytucji wskazany powyżej.

Jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych Zgłaszającego istnieje możliwość zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych:

a) ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu) z:

 • Koordynatorem zasad równościowych w siedzibie Departamentu Programowania Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu
  (nr telefonu: 77 54 16 227, II piętro, pok. nr 202),
 • Rzecznikiem Funduszy Europejskich w siedzibie Departamentu Programowania Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38
  w Opolu (nr telefonu 504 825 581, parter, pok. 4),
 • Koordynatorem zasad równościowych Instytucji Pośredniczącej w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przy ul. Krakowskiej 38 (nr telefonu 77 403 36 66, III piętro),
 • Koordynatorem zasad równościowych Instytucji Pośredniczącej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Głogowskiej 25 c (nr telefonu 77 44 16 599, parter, pok. nr 49).

b) osobiście poprzez skorzystanie z formularza, który będzie dostępny do pobrania w/u:

 • Instytucji Zarządzającej – w siedzibie Departamentu Programowania Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu, II piętro, pok. 202,
 • Rzecznika Funduszy Europejskich – w siedzibie przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu, parter, pok. 4,
 • Instytucji Pośredniczącej – w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przy ul. Krakowskiej 38, III piętro,
 • Instytucji Pośredniczącej – w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Głogowskiej, parter, pokój nr 49.

UWAGA !!!

Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności projektu (operacji)/działań z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych zostanie zarejestrowane i rozpatrzone jeżeli będzie spełniało warunki formalne tj. wszystkie obligatoryjne punkty dokumentu zostaną wypełnione w sposób umożliwiający identyfikację wymaganych danych.


Analiza przepisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia FEO 2021-2027

Zgodnie z wymogiem wskazanym w załączniku nr 3 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027  pn. „Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programów” poniżej wskazano artykuły Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych możliwym do realizacji w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. Powinny one zostać w szczególności wzięte pod uwagę w kontekście ich przestrzegania na etapie wyboru i realizacji projektów:

 • art. 5 – Równość i niedyskryminacja,
 • art. 6 – Niepełnosprawne kobiety,
 • art. 7 – Niepełnosprawne dzieci,
 • art. 8 – Podnoszenie świadomości,
 • art. 9 – Dostępność,
 • art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy, nadużyć
 • art. 19 – Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo,
 • art. 24 – Edukacja,
 • art. 25 – Zdrowie,
 • art. 26 – Rehabilitacja,
 • art. 27 – Praca i zatrudnienie,
 • art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna,
 • art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie.

Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia w programie regionalnym FEO 2021-2027 zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych zostały zawarte w dokumencie pn. Analiza zapisów konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) w kontekście programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO 2021-2027).

Należy podkreślić, że zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w całości powinny być przestrzegane podczas realizacji projektów w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. Wskazana powyżej analiza służy zwróceniu uwagi na najbardziej właściwe, ze względu na charakter oferowanego w FEO 2021-2027 wsparcia artykuły dokumentu.