ZASADY/ANALIZY

ZASADY/ANALIZY

Zasady

11 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 11854/2024 przyjął dokument pn. Zasady realizacji projektów grantowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Zasady realizacji projektów grantowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027


27 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 9875/2023 przyjął dokument pn.  Zasady udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w zakresie: działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, działania 5.11 Kształcenie ustawiczne, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Zasady udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania


7 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 11124/2023 dokument pn. Zasady udzielania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027.

Zasady udzielania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027

Poprzednie wersje:

15 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 9800/2023 dokument pn. Zasady udzielania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027.

Zasady udzielania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027

Standardy

26 lutego 2024 r. Zarząd Województwa opolskiego przyjął uchwałą nr 11711/2024 dokument pn. Minimalny standard usług w mieszkaniach z usługami/ ze wsparciem

Minimalny standard usług w mieszkaniach z usługami/ ze wsparciem

Analizy

29 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr  12276/2024 przyjął dokument pn. Mapowanie potrzeb zdrowotnych oraz identyfikacja grup defaworyzowanych w województwie opolskim.

Mapowanie potrzeb zdrowotnych oraz identyfikacja grup defaworyzowanych w województwie opolskim


15 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 12106/2024 przyjął dokument pn. Bierność zawodowa i wykluczenie społeczne – Kierunki działania.

Bierność zawodowa i wykluczenie społeczne – kierunki działania.


18 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 11900/2024 przyjął dokument pn. Infrastruktura usług społecznych w woj. opolskim – dostęp i potrzeby

Infrastruktura usług społecznych w woj. opolskim – dostęp i potrzeby

30 października 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10819/2023 przyjął dokument pn. Analiza dotycząca obszarów komunikacyjnie wykluczonych w województwie opolskim

Analiza dotycząca obszarów komunikacyjnie wykluczonych w województwie opolskim


18 września 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10457/2023 przyjął dokument pn. Specyfika migracji do województwa opolskiego

Specyfika migracji do województwa opolskiego


1 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 9690/2023 przyjął dokument pn. Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w gminach województwa opolskiego do 2025 roku.

Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w gminach województwa opolskiego do 2025 roku


27 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 9874/2023 przyjął dokument pn. Analiza potrzeb szkoleniowych publicznych służb zatrudnienia w województwie opolskim.

Analiza potrzeb szkoleniowych publicznych służb zatrudnienia w Województwie Opolskim


8 maja 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 9476/2023 przyjął dokument pn. Analiza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim

Analiza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim

Inne dokumenty

29 maja 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 9660/2023 przyjął dokument pn. Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa opolskiego na lata 2023-2025

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa opolskiego na lata 2023-2025 (RPDI)

Załącznik nr 1 do RPDI – przegląd dokumentów programowych