Kompendium wiedzy

Zapoznaj się z odpowiedziami na pojawiające się pytania związane z wymogami w zakresie komunikacji, w ramach rozporządzenia ogólnego na lata 2021–2027.

  • Pytanie 1:

W przypadku gdy produkt, taki jak szczoteczka do zębów, znajduje się w opakowaniu, gdzie należy umieścić flagę UE oraz tekst „współfinansowane przez UE” – na opakowaniu produktu czy na samym produkcie (szczoteczce), która jest zazwyczaj sprzedawana w opakowaniu?

Odpowiedź:

W art. 50 rozporządzenia ogólnego, nałożono na beneficjentów wymóg informowania o wsparciu działania z funduszy . Ponadto nakłada ono szczególne obowiązki na beneficjentów w tym zakresie, m.in. wymagając oświadczenia podkreślającego wsparcie z funduszy w dokumentach i materiałach informacyjnych dotyczących działania. Przepis ten nie wymaga jednak, aby w przypadku działań wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie EFS+ żywność lub produkty podstawowej pomocy materialnej miały etykietę odnoszącą się do wsparcia UE (produkty żywnościowe nie są „dokumentami”).

  • Pytanie 2:

Dotyczy wsparcia udzielanego w formie gorącego obiadu (w większości przypadków jest ono dostarczane w opakowaniach jednorazowych, ale istnieją również przypadki, w których jest ono dostarczane w pojemnikach ostatecznym odbiorcom) Biorąc pod uwagę fakt, że produkt jest gorącym obiadem i jest umieszczany w różnych opakowaniach/pojemnikach, czy i w jaki sposób należy go obrandować?

Odpowiedź:

Jak wyjaśniono powyżej, art. 50 rozporządzenia ogólnego zapewnia państwom członkowskim elastyczność w zakresie sposobu uwypuklenia wsparcia dla odbiorców końcowych działań w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie EFS+. Rozporządzenie ogólne nie wymaga, aby produkty żywnościowe i podstawowa pomoc materialna były opatrzone etykietą odnoszącą się do wsparcia udzielanego przez UE. Beneficjent powinien wykorzystać inne środki w celu poinformowania odbiorców końcowych o wsparciu udzielanym przez UE, które nie prowadzą do ich stygmatyzacji (np. dokumentacja towarzysząca dystrybucji pomocy).

  • Pytanie 3:

Czy w przypadku wsparcia udzielanego przez bon/kartę żywnościową dziecięcej bon/karta powinna być obrandowana? Naszym zdaniem konieczne jest umieszczenie na bonach/kartach flagi UE i napisu „współfinansowane przez UE”. Czy wystarczy to, aby postępować zgodnie z zasadami wizualizacji?

Odpowiedź:

Bony lub karty są „dokumentami” w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. b), a zatem powinny odnosić się do wsparcia udzielanego przez UE. Można tego dokonać, wykorzystując godło Unii i umieszczając oświadczenie dotyczące finansowania lub współfinansowania przez Unię Europejską, jak określono w art. 49 rozporządzenia ogólnego i w załączniku IX.