Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6070/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Uchwałą nr 5575/2021 z dnia 27 września 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do konsultacji społecznych, które prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie:

  • od 30 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. (38 dni) – FEO 2021-2027
  • od 30 września 2021 r. do 29 października 2021 r. (30 dni) – OOŚ

W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag oraz opinii.

Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Podczas konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizuje szereg spotkań, poświęconych programowi Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Konsultacje obejmują całe województwo opolskie oraz szeroki krąg interesariuszy.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać:

a) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag:

Formularz elektroniczny zgłaszania uwag do FEO 2021-2027  

Formularz elektroniczny zgłaszania uwag do OOŚ  

b) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjefeo2027@opolskie.pl lub za pośrednictwem platformy ePuap:

c) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub

Departament Funduszy Europejskich,

45-075 Opole, ul. Krakowska 38,

z dopiskiem „Konsultacje społeczne FEO 2021-2027” lub „Konsultacje społeczne prognozy OOŚ”:

Formularz zgłaszania uwag do FEO 2021-2027 (wersja edytowalna)

Formularz zgłaszania uwag do OOŚ (wersja edytowalna)

d) ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu (pokój nr 202) – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem departamentu, nr tel. 77 5416227, 77 5416234).

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli będą zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Pytania związane z konsultacjami prosimy kierować na adres e-mail: konsultacjefeo2027@opolskie.pl

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Regulamin konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027