Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach od  10 września do 2 5 października 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji RPO WO 2014-2020 oraz aktualizacji kryteriów dla Poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

W okresie konsultacyjnym miała miejsce dyskusja z przedstawicielką Komisji Europejskiej dot. kryteriów dla Poddziałania 2.1.2. w toku której, ostatecznie podjęto decyzję o pozostawieniu pierwotnej wersji kryteriów. W głosowaniu udział wzięło 34 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 6 października br. uchwały Nr 266/2020 i 267/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały zatwierdzone.

Uchwała nr 266/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 266/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Plan Ewaluacji RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 267/2020 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 267/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II – działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP – poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020