Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Kolejna procedura w trybie pisemnej akceptacji dotyczyła kryteriów wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. W obliczu aktualnej sytuacji podjęto kolejne działania w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Przygotowano zestaw nowych kryteriów służących wyborowi w trybie pozakonkursowym projektu, który będzie miał na celu wdrożenie wsparcia z zakresu zakupu narzędzi TIK do realizacji programów nauczania w formie zdalnej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 lub innych zdarzeń uniemożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej.

W dniach od 5 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce wyjątkowa procedura obiegowa. Wszystkie propozycje doprecyzowania zapisów w okresie konsultacyjnym zostały uwzględnione i tym samym Uchwała Nr 257/2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz zakupu narzędzi TIK w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID -19 lub innych zdarzeń uniemożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 257/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 257/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – krytria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – oś priorytetowa IX – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego _ przeciwdziałanie Covid-19 – maj 2020 r.