Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Kategoria pytań - Wdrażanie

 • Pomoc publiczna

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Pytanie:
  W jaki sposób, ustalić  wysokość maksymalnego dofinansowania UE w ramach projektów objętych reżimem pomocy publicznej?  
  Odpowiedź:
  Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju z dnia 9 sierpnia 2017 r., należy przyjąć nowe podejście w kwestii ustalania maksymalnego poziomu dofinansowania UE w ramach projektów objętych reżimem pomocy publicznej. Poniżej przedstawiamy stanowisko MR w przedmiotowej kwestii: W celu umożliwienia przyspieszenia absorpcji funduszy UE oraz zwiększenia wartości dofinansowania przekazywanego beneficjentom ze środków unijnych, DKF MR podjął z KE dialog mający na celu potwierdzenie dopuszczalności wprowadzenia korzystniejszych, niż powszechnie stosowane przez IZ, rozwiązań w zakresie ustalania wartości maksymalnego dofinansowania UE w ramach projektów finansowanych w ramach polityki spójności. Zgodnie z utrwaloną praktyką, w przypadku projektów objętych reżimem pomocy publicznej, w celu określenia maksymalnego poziomu wsparcia projektu ze środków UE, w pierwszej kolejności ustala się katalog kosztów kwalifikowalnych zgodny z zasadami „funduszowymi” i dopiero do tak ustalonego katalogu stosuje się maksymalną intensywność wsparcia wynikającą z zasad pomocy publicznej. Stosowanie powyższego rozwiązania prowadzi do sytuacji, w której wszelkie ograniczenia wpływające na katalog kosztów kwalifikowalnych, mające swe źródło w regułach funduszowych a niewynikające z zasad pomocy publicznej, często bardzo istotnie ograniczają wartość dofinansowania uzyskiwanego przez wnioskodawcę względem wartości, którą mógłby uzyskać w świetle obowiązujących przepisów prawa pomocy publicznej (w szczególności ograniczenie to dotyczy zakupu gruntu zabudowanego lub niezabudowanego). Zastosowanie powyższej metodyki można zilustrować następującym przykładem:
  • całkowite koszty inwestycji = 250 000 €, w tym grunt zabudowany (70 000 €) + inne koszty (180 000 €)
  • jako że wydatek zawiązany z zakupem gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów
  • kwalifikowalnych: całkowite “funduszowe” koszty kwalifikowalne = 200 000 €1
  • intensywność pomocy publicznej dla danego projektu = 50%
  • maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia przyznanego ze środków UE = 50% * 200 000 = 100 000 €.
  Natomiast zgodnie z nowo proponowanym rozwiązaniem, którego prawidłowość została potwierdzona przez KE, katalog „pomocowych” kosztów kwalifikowanych będzie określany niezależnie od „funduszowego” katalogu kosztów, w oparciu o przepisy prawa pomocy publicznej. Następnie kwota dopuszczalnej pomocy wynikająca np. z dozwolonej intensywności wsparcia będzie liczona w oparciu o „pomocowy” katalog przedmiotowych kosztów. Równolegle, w oparciu o „funduszowy” katalog kosztów kwalifikowalnych będzie liczone maksymalne dopuszczalne wsparcie wynikające z zasad określonych w przepisach regulujących wdrażanie funduszy UE. Ostatecznie, maksymalna dopuszczalna wartość współfinansowania UE będzie równa niższej z obu kwot. Zastosowanie przedmiotowej metodyki można zilustrować następującym przykładem:
  • całkowite koszty inwestycji = 250 000 €, w tym grunt zabudowany (70 000 €) + inne koszty (180 000 €)
  • intensywność pomocy publicznej dla przedmiotowego projektu = 50%
  • maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej = 50% * 250 000 = 125 000 €
  • jako że wydatek zawiązany z zakupem gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: całkowite “funduszowe” koszty kwalifikowalne = 200 000 €
  • wysokość współfinansowania UE dla danej osi priorytetowej = 85%
  • maksymalna wartość wsparcia wynikającego z zasad „funduszowych” = 85% * 200 000 € = 170 000 €
  • 170 000 € > 125 000 €, zatem maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia przyznanego ze środków UE= 125 000 €.
  Wykorzystanie powyższej metodyki pozwoli, w przypadku wielu projektów objętych pomocą publiczną, na osiągnięcie następujących korzyści:
  • zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wsparcia ze środków unijnych dla przedsiębiorcy (beneficjenta),
  • możliwość zwiększenia tempa wykorzystania alokacji środków unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.
 • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


  1.Zagadnienie:
  Procedura zakupu szczepionek w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych w kilku etapach w czasie trwania realizacji projektu
  Odpowiedź:
  Szacowanie wartości zamówienia powinno zostać dokonane z należytą starannością, zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Tym samym, jeżeli planowane usługi (konsultacje) są tożsame rodzajowo, możliwe jest udzielenie zamówienia w jednym czasie i możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę, wartość zamówienia należy oszacować łącznie, niezależnie od zadań wyszczególnianych w projekcie. Oszacowana łączna wartość zamówienia determinuje wybór trybu udzielenia zamówienia.
  2.Zagadnienie:
  Zapewnienie odrębnego pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu
  Odpowiedź:
  W programie nie przewidziano konieczności zapewnienia odrębnego pomieszczenia na potrzeby jego realizacji. Podmioty realizujące program (w roli lidera lub partnera) powinny natomiast posiadać kompetencje w zakresie opieki okołoporodowej, odpowiednie zasoby kadrowe oraz infrastrukturę, które zapewnią jego efektywną realizację. Na czas trwania projektu dopuszczalne jest, by realizator nawiązał dodatkową współpracę, z innymi osobami lub podmiotami, które posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji działań przewidzianych w programie. Podmioty powinny dysponować odpowiednim zapleczem do realizacji programu, warunkującym uzyskanie założonych celów i wskaźników programu oraz poszczególnych etapów. Obowiązkiem podmiotów realizujących program jest zapewnienie bezpieczeństwa planowanych interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy lekarskiej.
  3.Zagadnienie:
  Zmiany dawek szczepień
  Odpowiedź:
  Celem programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Intencją zapisu programu „Do programu zostaną zaproszone dzieci do 2 roku życia zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, które nie zostały wcześniej zaszczepione przeciw pneumokokom” było zaproszenie do programu wszystkich dzieci, które nie ukończyły serii szczepień i nie uzyskały pełnej ochrony  przeciw zakażeniom pneumokokowym. W celu zapewnienia pełnej i skutecznej dawki wszczepialności dzieci na pneumokoki, możliwym jest podanie dziecku kolejnej dawki szczepionki, celem zapewnienia mu odpowiedniej ochrony. Liczba podanych dziecku dawek szczepionki nie może sumarycznie przekraczać liczby dawek rekomendowanych. Dodatkowym warunkiem jest brak kwalifikacji dziecka do szczepienia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4.Zagadnienie:
  Możliwość zakupu sprzętu przekraczającego stawki określone w taryfikatorze
  Odpowiedź:
  W przypadku zakupu towaru/usługi obowiązują stawki określone w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego. W sytuacji, gdy kwota danego towaru/usługi przekracza wartości wykazane w Taryfikatorze Beneficjent ponosi „nadwyżkę” z własnych środków.
  5.Zagadnienie:
  Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu zaangażowanego do realizacji projektu
  Odpowiedź:
  Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „w przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem Beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła. Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:
  1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy
  2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
  3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
  Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:
  1. nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
  2. nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  3. nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
  4. nagrody lub premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy.
  W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

  Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
  2. dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
  3. dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  4. dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
  5. dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
  6. wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.
  Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego”.
  6. Zagadnienie:
  Kwestia objęcia wsparciem w ramach programu cudzoziemców
  Odpowiedź:
  Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02) i zgodnie z zakresem podmiotowym ustawy ujętym w art.  2:

  1.Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

  1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

  2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,

  3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18 roku życia:

  1. posiadające obywatelstwo polskie lub
  2. które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:

  1. posiadające obywatelstwo polskie lub
  2. które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - zwane dalej "świadczeniobiorcami".

  2.Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.”

  Jeżeli cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium RP i spełnia kryteria uczestnika projektu określone w regulaminie konkursu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących działania 8.1, to może być uczestnikiem projektu.
  7. Zagadnienie:
  Kwestia dotycząca korzystania mieszkańców regionu z programu, ale z innych obszarów działania
  Odpowiedź:
  Z programu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny. Z punktu widzenia realizacji programu nie ma wskazań do tego, aby ograniczać mieszkańcom województwa opolskiego dostęp do działań w ramach programu, ponieważ w programie nie został ujęty żaden podział na subregiony. Wskazany podział wynika z zapisów dokumentacji konkursowej. Zgodnie z zapisami ujętymi w „Regulaminie konkursu”: „W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało podzielone na 3 obszary, dla których została wyodrębniona pula alokacji (…). W świetle powyższego realizacja projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów:
  • obszaru północnego (powiat: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski),
  • obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki),
  • obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki).”
  W związku z powyższym brak jest możliwości by w ramach danego projektu mogli korzystać mieszkańcy z innego regionu niż objęci projektem.
  8. Zagadnienie:
  Zmiana szczepionki PCV13 wskazanej w programie
  Odpowiedź:
  W sprawie wyboru dostawcy innej szczepionki (10 walentnej), nie ma możliwości zmiany szczepionki PCV13 na inną, o mniejszym pokryciu serologicznym. W ramach programu przewiduje się szczepienie szczepionką PCV13, która zawiera 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae, co daje największe 88% pokrycie serologiczne.
  9. Zagadnienie:
  Kwestia kosztu kwalifikacji lekarskiej w przypadku szczepień ochronnych przeciw pneumokokom
  Odpowiedź:
  Zgodnie z kosztorysem, jaki został ujęty w „Programie poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku”, koszt serwisu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia, to koszt podania szczepienia przez pielęgniarkę oraz zużycie sprzętu i materiałów jednorazowego użytku, utylizacja zużytego sprzętu medycznego i materiałów. Podczas opracowywania Regionalnego Programu Zdrowotnego zakładano, że szczepienia przeciwko pneumokokom będą zlecone przez realizatorów, podmiotom świadczącym usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które świadczą usługi pediatryczne w ramach kontraktów z NFZ. Natomiast jeśli szczepienie wymaga dodatkowego badania, które nie będzie finansowane ze środków publicznych, to koszt taki zostanie uznany za kwalifikowalny w ramach programu.

 • Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, PSZOK (nabór 1-8 sierpnia 2022 r.)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_5.2
 • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami), nabór listopad 2021 r.

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ 8.1 RPO WO 2014-2020_nabór w listopadzie 2021_na stronę_cz. 1
 • 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, nabór czerwiec 2021 r.

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ 10.2_nabór w czerwcu 2021_na stronę   FAQ 10.2_nabór w czerwcu 2021_na stronę_2   FAQ 10.2_nabór w czerwcu 2021_na stronę_3   FAQ 10.2_nabór w czerwcu 2021_na stronę_4   FAQ 10.2_nabór w czerwcu 2021_na stronę_5
 • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami), nabór czerwiec 2021 r.

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ 8.1 RPO WO 2014-2020_nabór w czerwcu 2021_na stronę FAQ 8.1 RPO WO 2014-2020_nabór w czerwcu 2021_na stronę_cz. 2  
 • Działanie 5.5 Ochrona powietrza (nabór 28 września-30 listopada 2020 r.)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_5.5_27.11.2020
 • Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi (nabór 23-16 listopada 2020 r.)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_5.2 PSZOK
 • Dz

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_5.3.1 (2)
 • Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie chorób cywilizacyjnych)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_8.1_choroby cywilizacyjne
 • Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad matką i dzieckiem)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_8.1(matka i dziecko)
 • 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ-na-stronę_10.1.1  
 • 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_3.2.1
 • Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi – nabór 8-15 maja 2019 r.

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  FAQ na stronę_5.2
 • 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Wnioskodawca posiada obowiązujący PGN z pozytywną opinią NFOŚiGW. Dokument ten przewiduje realizację zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych" jednakże nie zawiera wyliczenia efektów ekologicznych. Wnioskodawca zakłada realizację w ramach projektu 3.1.1 części ww. zadania (dla wybranych ścieżek) dla których posiada osobne wyliczenia efektów. Czy zapisy PGN powinny wykazać całościowy efekt dla zadania "Budowa ścieżek rowerowych", czy wystarczające będzie przedstawienie metodologii wyliczenia efektu właściwego dla zakresu projektu bez konieczności umieszczenia dodatkowych zapisów w PGN?   Dokumentacja konkursowa, w tym definicja kryterium bezwzględnego merytorycznego szczegółowego pn. Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie określają dokładnego zakresu danych, jaki powinien zostać zawarty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Sprawdzenia poprawności sporządzenia Planu dokonują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego pozytywną opinię już Państwo otrzymali. W opisanej przez Pana sytuacji nie ma konieczności zmiany PGN, jednakże proszę mieć na uwadze, że zadania realizowane w ramach projektów w poddziałaniu 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nie mogą swoim zakresem wykraczać poza Plan. Oceny metodologii przyjętej przez Państwo do wyliczenia efektu dla planowanego do realizacji zadania dokona Komisja Oceny Projektów. Regulamin konkursu wraz z załącznikami nie określa preferowanego sposobu wyliczenia efektu ekologicznego Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii w kontekście spełnienia kryteriów bezwzględnych pn. „Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń”: Wnioskodawca posiada w PGN przedsięwzięcie o nazwie „Budowa ścieżek rowerowych” i wyliczonej redukcji emisji CO2 np. na poziomie 100 Mg/rok. W ramach wniosku 3.1.1 zamierza wybudować część z planowanych ścieżek tylko na ul. X. W związku z tym planuje wyliczyć efekt ekologiczny wyłącznie dotyczący budowy ścieżki na ul. X, który będzie stanowił ułamek całkowitej wartości 100 Mg/rok. W związku z powyższym czy:
  1. Inwestycja budowy ścieżki na ul. X powinna stanowić odrębne przedsięwzięcie w PGN z własnym efektem ekologicznym?
  2. Wystarczające będzie przedstawienie w SWI lub jako zał. dodatkowy wyliczenia (metodologii) efektu ekologicznego dla budowy ścieżki na ul. X, bez konieczności wydzielania go w PGN jako odrębnego przedsięwzięcia (mając szczególnie na względzie zapis z definicji kryterium pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń”: Analizie poddane zostaną dane wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej)?
    Ad. 1. Dokumentacja konkursowa nie wskazuje, aby projekt planowany do realizacji w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 musiał stanowić osobne zadanie w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Ad. 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami nie określa preferowanego sposobu wyliczenia efektu ekologicznego w opisanym przez Państwa przypadku. Oceny, czy wystarczające będzie przedstawienie zastosowanej metodologii do SWI dokona Komisja Oceny Projektu. Przedmiotem projektu będzie dworzec autobusowy,  na terenie którego z platform/peronów będzie mógł korzystać (nieodpłatne) przewoźnik realizujący usługi transportu publicznego w ramach umowy wykonawczej z gminą oraz przewoźnicy komercyjni, którzy ponosić będą opłaty za korzystanie z tych miejsc. Czy w powyższej sytuacji  powierzchnia, która będzie wykorzystywana przez tych przewoźników: - może być kosztem kwalifikowanym bez pomocy, - czy powinna być objęta pomocą publiczną zgodnie z wytycznymi dot. transportu publicznego, - czy z uwagi na to że korzystać będą z niej również przewoźnicy komercyjni należy te elementy wyłączyć z kosztów kwalifikowanych i uznać za koszty niekwalifikowane w projekcie z uwagi na to, że nie przewiduje się innego rodzaju pomocy w naborze.   W sytuacji, w których dofinansowana infrastruktura jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym za prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać w szczególności wykorzystywanie infrastruktury do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, jak również udostępnianie jej za opłatą, wnioskodawca powinien stosować zapisy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Transportu w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na podrozdział 7.7 Rekompensata (punkty od 120). Wnioskodawca sam musi określić, na korzyść ilu podmiotów będą świadczone usługi i na ile te usługi będą usługami publicznymi. Dlatego też ocena projektu pod kątem występowania pomocy publicznej możliwa jest wyłącznie na podstawie gruntownej wiedzy na temat założeń projektu i mającego go realizować podmiotu, w związku z czym powinna być dokonana przez podmiot planujący aplikować o wsparcie. Pomocne mogą być tzw. kryteria Altmark, do których nawiązuje jeden z obowiązujących beneficjenta dokumentów - Wytyczne MIiR w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 19 października 2015 r. W tym celu wnioskodawca powinien odpowiedzieć na 4 poniższe pytania. Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art.107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z uwagi na brak korzyści dla przedsiębiorstwa jedynie w przypadku łącznego spełniania czterech kryteriów:
  • przedsiębiorstwo będące beneficjentem powinno być rzeczywiście obciążone wykonaniem zobowiązań do świadczenia usług publicznych i zobowiązania te powinny być jasno określone
  • parametry, na których podstawie obliczona jest rekompensata, muszą być wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby nie powodowała ona powstania dodatkowej korzyści ekonomicznej
  • rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów  poniesionych w celu wykonania usług publicznych, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku
  • jeżeli wybór przedsiębiorstwa, któremu ma zostać powierzone wykonywanie zobowiązań do świadczenia usług publicznych, nie został w danym przypadku dokonany w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, pozwalającej na wyłonienie kandydata zdolnego do świadczenia tych usług po najniższym koszcie dla społeczności, poziom koniecznej rekompensaty powinien zostać ustalony na podstawie analizy kosztów, jakie przeciętne przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i wyposażone w środki transportu odpowiednio do tego, by móc uczynić zadość wymogom stawianym usługom publicznym, poniosłoby na wykonanie takich zobowiązań, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku osiąganego przy wypełnianiu tych zobowiązań.
  W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE, nie będzie spełniać kryteriów Altmark, będzie stanowić pomoc publiczną, i nie ma konieczności stosowania tzw. „metodyki luki finansowej”. Pomoc udzielona zgodnie z zasadami opisanymi w ww. Wytycznych stanowi zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc publiczną w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (dofinansowanie ze środków funduszy UE uwzględnione w kwocie rekompensaty określonej dla całego okresu powierzenia – stosowne wyliczenie, potwierdzające, że rekompensata w całym okresie powierzenia, po uwzględnieniu dofinansowania ze środków funduszy UE, nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy kosztami i przychodami związanymi z wykonywaniem usług publicznych powiększonej o rozsądny zysk, należy uznać za indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania w rozumieniu art. 61 ust. 8 lit. c rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013). W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE spełnia cztery powyższe kryteria Altmark - nie będzie stanowić pomocy publicznej i należy zastosować tzw. „metodykę luki finansowej”. W takim wypadku niezależnie od obliczania rekompensaty wartość dofinansowania podlega limitom. W przypadku zbiegu limitów należy przyjąć niższy poziom (kwotę) dofinansowania. Dopuszcza się wyłączenie z kosztów kwalifikowalnych ww. inwestycji, jednakże poprawność obliczenia dofinansowania będzie badana przez KOP na etapie oceny merytorycznej. Czy w projekcie partnerskim można kalkulować lukę odrębnie dla każdego z partnerów np. w przypadku osiągania  przychodów tylko przez jednego z nich? Czy może należy lukę rozpatrywać w kontekście całego projektu i niezależnie od tego czy tylko jeden partner osiąga przychody powodujące obniżenie dofinansowania należy je odnieść do dofinansowania każdego z partnerów? Ustalanie poziomu dofinansowania UE projektu metodą luki finansowej ma zastosowanie w odniesieniu do projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem. W celu obliczenia wskaźnika luki w finansowaniu trzeba odnieść się do przepływów pieniężnych na poziomie całego projektu. Gdy wskaźnik luki w finansowaniu jest < 100 %, należy odpowiednio pomniejszyć dofinansowanie o wartość generowanego przez projekt dochodu. Warunki wspólnej realizacji projektu partnerskiego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), określają porozumienie lub umowa partnerska bądź odrębne przepisy. Jednym z obligatoryjnych elementów ww. dokumentu jest kwestia finansowania wspólnego przedsięwzięcia. W sytuacji gdy projekt generuje dochód wypracowany przez partnera projektu, możliwe jest obniżenie dofinansowania jedynie u niego. Kluczowym pozostaje, by poziom dofinansowania całego projektu wynikał z obliczonego wskaźnika luki w finansowaniu. Należy jednak pamiętać, aby w umowie partnerskiej zawrzeć odpowiednie zapisy w tym zakresie, które powinny być spójne z zapisami pozostałej dokumentacji projektowej. Ostatecznej weryfikacji wartości dofinansowania w projekcie dokona KOPna etapie oceny merytorycznej na podstawie faktycznie złożonego wniosku o dofinansowanie.   W jaki sposób będzie badana zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. - czy zakres projektu literalnie musi wynikać z PGN (każde działanie musi być w nim wskazane), - czy zakres projektu może być szerszy, bądź węższy niż wskazany w PGN? Czy w ramach działania kwalifikowalna może być budowa nowego budynku dworca (wyburzenie istniejącego i budowa nowego), jeżeli wynika ona z PGN?   Kryterium bezwzględne merytoryczne szczegółowe pn. Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej określa, że: Wsparcie otrzymają projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obszaru, na którym realizowany jest projekt dotyczące w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Oznacza to, że zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być ujęty w PGN. Dopuszczone jest realizowanie przedsięwzięć o zakresie węższym, niż wskazany w PGN, jednakże nie mogą one wykraczać poza zakres Planu. Dokumentacja konkursowa, dostępna na stronie internetowej: https://rpo.opolskie.pl/?p=32150 nie wyłącza możliwości budowy nowej infrastruktury (dworca). Proszę mieć na uwadze, że kwalifikowalne są koszty, które są niezbędne do realizacji projektu, wydatkowane racjonalnie oraz prowadzą do realizacji celów w ramach poddziałania. Ostatecznej oceny wniosku o dofinansowanie dokona Komisja Oceny Projektów. Czy jeśli na piętrze budynku dworca planowane jest przygotowanie strefy pod wynajem np. kawiarenkę lub sklepik (pomieszczenia usługowe), to można proporcjonalnie do powierzchni całego budynku wyłączyć te pomieszczenia z kosztów kwalifikowanych? Katalog rodzajów pomocy w regulaminie nie przewiduje  innej pomocy niż ta wymieniona w wytycznych dot. transportu zbiorowego zatem wyłączenie do niekwalifikowanych wydaje się najlepszym rozwiązaniem. W sytuacji, w których dofinansowana infrastruktura jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym za prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać w szczególności wykorzystywanie infrastruktury do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, jak również udostępnianie jej za opłatą, wnioskodawca powinien stosować zapisy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Transportu w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Jak najbardziej dopuszcza się wyłączenie wskazanej inwestycji z kosztów kwalifikowalnych projektu jeśli założy się, że dochody uzyskane z funkcjonowania sklepiku/kawiarenki będą na tyle wysokie, że po zastosowaniu analizy finansowej zwiększą lukę finansową. Czy odpłatne toalety również spowodują wystąpienie pomocy w projekcie? Czy z uwagi na to, że dopuszczalna pomoc dotyczy jedynie  kwestii transportu toalety muszą być bezpłatne lub jeśli będą płatne muszą być wyłączone proporcjonalnie z kosztów kwalifikowanych projektu. Jeśli przewidziane toalety będą ogólnodostępne oraz bezpłatne, mogą wpisać się w koszty kwalifikowalne. Aby uzasadnić włączenie płatnych toalet do kosztów kwalifikowalnych projektu zastosować analizę finansową, w której Wnioskodawca uzasadni koszty obsługi i utrzymania tej inwestycji. W załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu pn. Instrukcja wypełniania załączników wyjaśniony jest cel analizy. Dla projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem należy ustalić poziom dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o „metodykę luki finansowej”. W razie jakichkolwiek wątpliwości Komisja Oceny projektu może wezwać Wnioskodawcę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zapis z załącznika nr 6 do SZOOP dotyczący poddziałania 3.1.1: "Wydatki podlegające limitom/warunki dodatkowe w ramach działania : - inwestycje w drogi lokalne i regionalne możliwe są jedynie jako niezbędny i uzupełniający element projektu dot. systemu zrównoważonej mobilności miejskiej zgodnie z zasadami określonymi poniżej. - inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich zgodności z wytycznymi" Czy oznacza to. że wydatki na drogi lokalne i regionalne należą do kategorii innych wydatków i trzeba je ujmować w limicie 10%? Czy oznacza to również, że wydatki dotyczące dróg lokalnych i regionalnych wymienione w "Przykładach projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w ramach Pl 4e" w punkcie 4c np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publicznego  na obszarach wcześniej nieobsługiwanych należy ująć w limicie 10%, czy jednak jeśli mówimy o limicie mniejszości to koszty takich elementów mogą wynosić do 49% kosztów kwalifikowanych? Czy limit mniejszości można zatem traktować jako 49% kosztów kwalifikowanych czy całkowitych, czy może limit mniejszości to jakaś inna wartość procentowa? Czy są jakieś uszczegółowienia, które dotyczą tego elementu? Do limitu 10% na inne wydatki nierozerwalnie związane z projektem zalicza się wszystkie pozostałe wydatki niekwalifikujące się jako infrastruktura i tabor transportu publicznego, w tym infrastruktura drogowa i elementy dróg (np. kosze na śmieci przy drodze). Tym samym wymienione przez Panią wydatki na zadania związane z inwestycjami w drogi lokalne i regionalne, możliwe do realizacji jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczący systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, znalazłyby się poza limitem 10%, byłyby natomiast ujęte w limicie mniejszości do 49% kosztów kwalifikowalnych. W razie wątpliwości zachęcam do zapoznania się z zapisami załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu pn. Warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią zintegrowanych projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego w ramach PI 4e określone w dokumencie uzgodnionym przez MR z KE i przekazane do stosowania przez Instytucje Zarządzające, gdzie szczegółowo przedstawiono zakres prac wchodzących w limity większości i mniejszości dla priorytetu inwestycyjnego 4e. Ostatecznej weryfikacji przedmiotu operacji i dokonanego podziału kosztów dokona KOP na etapie oceny merytorycznej na podstawie faktycznie złożonego wniosku o dofinansowanie.   Projekty obejmujące zakresem drogi o charakterze wewnętrznym (wg definicji z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych) nie będą podlegać ocenie wg kryterium "Elementy dotyczące dróg lokalnych i regionalnych (jeśli dotyczy)".   Przedmiotowe kryterium dotyczy dróg lokalnych i regionalnych. Dla tych elementów, jeżeli występują w projekcie dokonuje się oceny w ramach tego kryterium, a także bada się spełnienie warunków które zostały określone w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Droga wewnętrzna będzie mogła zostać zakwalifikowana, jeżeli stanowić będzie niezbędny i uzupełniający element infrastruktury, która wpisuje się w typ projektu określony dla poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Należy podkreślić, iż zadanie takie musi wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, natomiast oceny prawidłowości dokona Komisja Oceny Projektów na podstawie przedłożonej w ramach wniosku dokumentacji.   Którą metodologią Wnioskodawca powinien się posłużyć, jeśli planuje się w ramach budowanego dworca powierzchnię przeznaczoną na wynajem (kawiarnie, sklepiki). Objęcie projektu pomocą publiczną związane jest z transportem zbiorowym, którego nie dotyczą powierzchnie wynajmowane. Czy dopuszczalne jest w tym przypadku kwalifikowanie wydatków inwestycyjnych na powierzchnię wynajmowaną dworca przy jednoczesnym uwzględnieniu generowanych z tego tytułu przychodów i kosztów w kalkulacji luki w finansowaniu (obniżeniu przysługującej dotacji o dochody generowane przez projekt) lub czy w takim przypadku konieczne jest wyłączenie z kosztów kwalifikowanych stosowną proporcją powierzchni budynku przeznaczonej pod wynajem.   W sytuacji, gdy w objętym projektem powstającym budynku dworca wynajmowane będą powierzchnie pod działalność gospodarczą (kawiarnie, sklepiki), Wnioskodawca powinien z całkowitej powierzchni użytkowej obiektu wydzielić powierzchnię pomieszczeń generujących dochód z tytułu najmu. Następnie, proporcjonalnie do stosunku wynajmowanej powierzchni użytkowej do powierzchni użytkowej całości obiektu, należy dokonać podziału kosztów na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w projekcie. W ramach przedmiotowego poddziałania wydatki inwestycyjne na powierzchnię użytkową związaną z wynajmowanymi lokalami stanowić będzie w projekcie koszt niekwalifikowalny, natomiast pozostała powierzchnia użytkowa obiektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym. W Studium Wykonalności Inwestycji (załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie) należy dokonać opisu zastosowanej metodologii podziału kosztów w projekcie na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Zwraca się uwagę, iż szczegółowa analiza zakresu rzeczowo-finansowego projektu oraz ocena kwalifikowalności wydatków dokonywane są przez KOP na etapie oceny merytorycznej.   Jakiego rodzaju działania kryją się pod elementem pn. "budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast"?   Pod pojęciem budowy/przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast kryją się elementy infrastruktury przyczyniające się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego w mieście, które w szerszym kontekście zostały ujęte w definicji przedmiotowego kryterium, tj. m.in.
  • węzły przesiadkowe przy wybranych przystankach i stacjach kolejowych,
  • parking, park&ride oraz bike&ride;
  • strefy uspokojonego ruchu w miastach;
  • zatoki i pętle dla komunikacji publicznej.
    Czy istnieje definicja parkingów park&ride, którą oceniający kierują się podczas oceny projektu? Czy parking park&ride ma służyć określonemu rodzajowi pojazdów (np. wyłącznie samochody osobowe), czy też może być on wykorzystywane również przez autobusy i pojazdy ciężarowe?   Parkingi park&ride umożliwiają osobom skorzystanie z transportu zbiorowego. Usytuowane w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczone są dla samochodów osobowych, których użytkownicy, po pozostawieniu pojazdów w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do centrum miasta.      
 • 5.5 Ochrona powietrza (nabory z 2019 roku)

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Pytania i odpowiedzi znajdują się pod linkiem: https://rpo.opolskie.pl/?p=31858  
 • Działanie 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

   
  1. Proszę o wyjaśnienie, podanie definicji określenia „uzupełniający element projektu”, czy IZ RPO WO 2014-2020 wprowadza ograniczenie w zakresie udziału „elementów infrastruktury, w tym turystycznej” w wartości projektu.
  Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównej części projektu. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 nie wprowadziła w przedmiotowym zakresie żadnych ograniczeń ani definicji. Jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.  
  1. W odniesieniu do warunku szczegółowego:
  „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.” Jak będzie się to miało do typów projektów nr 2,3,4, które są typowo infrastrukturalne? Do czego wówczas mają stanowić element uzupełniający? Czy infrastruktura będąca elementem uzupełniającym projektu będzie w jakiś sposób ograniczona (kwotowo/procentowo)? Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównego przedmiotu projektu w żadnym z typów projektu. Jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.   Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić. Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane oraz stanowić większość w projekcie.
  1. Co będzie infrastrukturą towarzyszącą? Czy jest jakaś definicja? Czy infrastruktura towarzysząca będzie miała jakiś limit kosztów?
  Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na ww. infrastrukturę. Należy mieć jednak na uwadze, że do wydatków kwalifikowanych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  1. Jaka jest definicja kampanii ogólnopolskich? Czy jest jakiś wykaz kampanii ogólnopolskich? W jaki sposób weryfikowany będzie warunek dot. komplementarności działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w projekcie do kampanii ogólnopolskich? Co w przypadku gdy realizowana będzie kampania europejska/światowa, w której uczestniczyć będzie Polska czy w projekcie może być odniesienie do niej (np. Światowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej itp.)?
  IZ  RPO 2014 – 2020 nie określa definicji kampanii ogólnopolskich. Informacje ogólne dotyczące komplementarności oraz sposoby Identyfikacji projektów komplementarnych zostały przedstawione w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.  Wnioskodawca ma obowiązek wskazać we wniosku do jakiego projektu dotyczącego kampanii ogólnopolskiej  realizowany projekt będzie komplementarny.
  1. Czy jeśli projekt zakłada jedynie inwentaryzację wymagane jest dołączenie do wniosku Studium Wykonalności Inwestycji (SWI)?
  Tak, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, SWI jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.
  1. Kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacją ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime).
  Czy doświadczenie beneficjenta/partnera w zakresie realizacji podobnych projektów może obejmować tylko projekty zakończone, czy również takie, które nadal są realizowane? Czy muszą to być projekty finansowane ze środków unijnych lub  krajowych? Z treści kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime) nie wynikają żadne dodatkowe obostrzenia, więc należałoby przyjąć, że punkty zostaną przyznane zarówno za realizację podobnych projektów, które nie zostały jeszcze zakończone i trwające, jak i za doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków innych niż krajowe lub unijne. Dokładne zasady oceny kryterium zostaną ustalone przez ekspertów merytorycznych na etapie oceny merytorycznej.
  1. Dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego nr 2 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime).
    W jakim czasie należy zakończyć proces nadawania nowego statusu objętemu projektem obszarowi proponowanemu do ochrony? Nadawanie nowego statusu obszarowi objętemu projektem związane jest z jego realizacją. Okres realizacji projektu regulują zapisy umowy o Dofinansowanie. Należy mieć na uwadze, że niektóre formy ochrony prawnej ujęte są w typie nr 6. Jeśli o takich mowa, to należy także ten typ wykazać jako dodatkowy.  
  1. Czy partner musi partycypować kosztowo w projekcie? Czy musi wnosić wkład finansowy?
  Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w celu wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Należy mieć na uwadze, że aby uznać zawiązane partnerstwo za zasadne i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania
  1. Czy logo sponsora może znaleźć się na materiałach promocyjnych i tablicach?
  W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach można umieścić swoje logo jako beneficjenta. Można umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie można umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).    
  1. „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody”
    Proszę o wyjaśnienie pojęcia „element infrastruktury” – czy zapis ten odnosi się do wszelkiej infrastruktury (czyli np. również do budowy nowego obiektu wskazanego w typie nr 3 projektu oraz budowy/modernizacji bazy technicznej parków krajobrazowych) czy też zapis ten odnosi się wyłącznie do tzw. infrastruktury towarzyszącej? Czy „stanowienie elementu uzupełniającego” przez elementy infrastruktury należy rozumieć kwotowo (tzn. wydatki na infrastrukturę muszą stanowić mniej niż 50% wszystkich wydatków w projekcie) czy też raczej funkcjonalnie - tj. sformułowanie to odnosi się do podporządkowania funkcjonalnego infrastruktury promocji różnorodności biologicznej i ochronie przyrody – i w tym sensie stanowi element uzupełniający? Pragnę zauważyć, że jeśli należałoby zapis ten rozumieć kwotowo (wartość infrastruktury stanowiąca mniej niż 50% wydatków) niemożliwa byłaby realizacja projektu wpisującego się tyko i wyłącznie w typ 4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz praktycznie niemożliwa realizacja projektów wpisujących się wyłącznie w typ 3 „budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej” – gdyż trudno aby koszt prac budowlanych związanych z budową lub rozbudową obiektu (koszt infrastrukturalny) był niższy od kosztu innych elementów projektu, takich jak. np. nasadzenia, prace pielęgnacyjne, zakup zwierząt, działania edukacyjne przekroczyły wartość prac budowlanych    „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody” – określa, że elementy infrastruktury mogą zostać sfinansowane w ramach projektu tylko jako elementy uzupełniające. Regulamin oraz inne dokumenty programowe nie wyłączają spod pojęcia „infrastruktury” określonych typów budowli ani nie zawężają go tylko do tzw. infrastruktury towarzyszącej.   Regulamin konkursu nie określa elementów infrastruktury w kategorii kosztowej w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych projektu. Nie mogą one stanowić głównej części projektu. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 nie wprowadziła w przedmiotowym zakresie żadnych ograniczeń ani definicji. jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.   Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić. Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura, także ta nowo budowana, ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej (oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane).  
  1. Czy koszt wynagrodzenia artystów, zaangażowanych w realizację projektu (część edukacyjna projektu będzie uatrakcyjniona koncertami) może być kosztem kwalifikowanym? Jeśli tak, jaki rodzaj umowy będzie akceptowany (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło?).
    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zakres EFRR do kosztów niekwalifikowalnych w projekcie zalicza się „koszty związane z realizacją umów z artystami biorącymi udział w imprezie (m.in. koszty noclegu, transportu, wyposażenia garderoby, itp.)”. Z tego zapisu można wnioskować, że samo wynagrodzenie artystów wpisuje się w koszty kwalifikowalne w projekcie, lecz koszty dodatkowe, związane z ich zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – już nie. Rodzaj umowy oraz zasady, warunki, na jakich umowy te mogą być zawierane, określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.\  
  1. Czy koszty ogólne/pośrednie, rozliczane ryczałtem, projektu mogą stanowić 15% kosztów kwalifikowanych, czy mają być naliczane tylko od części kosztów kwalifikowanych dot. wynagrodzeń?
    Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia.
  1. Czy występowanie danego gatunku w naturze na terenie Opolszczyzny jest konieczne, aby jego hodowla mogła być elementem zakresu projektu czy też wystarczające jest, aby gatunek był gatunkiem rodzimym dla terenu Polski?
  Projekt wpisywałby się w typ projektu: "budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej" lub - pod warunkiem, iż przez "gatunki rodzime" rozumie się nie tyle gatunki występujące stricte na danym obszarze co gatunki rodzime polskie:  “Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime". Występowanie danego gatunku w naturze na terenie Opolszczyzny nie jest warunkiem koniecznym, aby jego hodowla mogła być elementem zakresu projektu sfinansowanego w ramach podziałania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wystarczające jest, aby gatunek był gatunkiem rodzimym dla terenu Polski. Należy mieć jednak na uwadze, że dany gatunek musi się jasno wpisywać w cele i rezultaty, jakie zostały określone w projekcie. W Regulaminie konkursu oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 brak jest zapisów które zabraniały by ponoszenia kosztów hodowli zwierząt w celu realizacji projektów typu:
  • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime,
  • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.
  Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, wydatki zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektu.
  1. Czy w ramach typu działania "Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody"  można dokonać reintrodukcji gatunku, który nie jest gatunkiem zagrożonym a jedynie gatunkiem rzadkim (zakres projektu obejmie również ochronę gatunku zagrożonego).
  W przypadku, gdy projekt obejmuje także ochronę gatunku zagrożonego,  kryterium merytoryczne szczegółowe bezwzględne (TAK/NIE) dla w/w typu działania:Projekt dotyczy zagrożonego siedliska przyrodniczego lub/i Projekt dotyczy gatunku zagrożonego lub/i Projekt dotyczy ograniczania presji na środowisko naturalne wywołane przez obce gatunki roślin i zwierząt” zostanie spełnione. Natomiast po stronie beneficjenta leży udowodnienie, iż wydatki związane z reintrodukcją przedmiotowego gatunku rzadkiego są niezbędne dla realizacji celu projektu, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego, czy wydatki związane z reintrodukcją takiego gatunku są kosztem kwalifikowalnym, należy do Komisji Oceny Projektów.  
  1. W przypadku tworzenia centrum edukacji ekologicznej, koszty takie jak zakup sprzętu multimedialnego do realizacji zajęć z zakresu edukacji ekologicznej (tablice multimedialne, tablety do gier ekologicznych) będą uznane za działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej czy stanowić będą element infrastruktury towarzyszącej?
  Czy w ramach tworzenia centrum edukacji ekologicznej, kwalifikowane będą koszty przedsięwzięć takich jak konkursy ekologiczne, tworzenie filmów przyrodniczych, wystawa fotograficzna, terenowa gra ekologiczna, plener malarski/rzeźbiarski?   Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Wprawdzie Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na infrastrukturę jednakże należy mieć na uwadze, że „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody”. Ponadto należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.   Należy mieć również na pamiętać, że do wydatków kwalifikowalnych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   W Regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków brak jest zapisów, które zabraniałyby ponoszenia kosztów w rodzaju: organizowanie konkursów plastycznych, urządzenia multimedialne, tworzenie filmów przyrodniczych. Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i Regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.
 • Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja – nabór I 2018

  Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Pytanie:
  Czy można w ramach pomocy de minimis finansować usługi doradcze i udział w targach, tj. na poziomie 70%, czy należy obowiązkowo traktować, jako Pomoc publiczna i przyjąć poziom dofinansowania 50%?
  Odpowiedź:
  Wnioskodawca w ramach realizacji projektu może skorzystać z jednego z dwóch źródeł pomocy:
  • pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488), gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% (Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub
  • pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417), gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% (Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
  W przypadku, gdy Wnioskodawca na dzień składania wniosku wykorzystał przysługujący mu limit pomocy  de minimis, może skorzystać z pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach (intensywność pomocy 50%). W ramach projektu nie jest dopuszczalne łączenie pomocy  de minimis z pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach.
  Pytanie:
  Jednym z kryteriów oceny wniosku jest "Ocena jakości i wykonalności strategii/modelu biznesowego", czy to oznacza, że strategię/model należy dołączyć do wniosku?
  Odpowiedź:
  Tak, dokument podlega ocenie i musi być złożony wraz z wnioskiem i pozostałą dokumentacją aplikacyjną, gdyż m.in. koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych muszą znaleźć uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.
  Pytanie:
  Jeśli tak, to w jaki sposób możemy sfinansować zakup usługi stworzenia wymaganego dokumentu przez firmę doradczą, jeśli w Regulaminie konkursu i SZOOP jest zapis: "W przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze, udział w targach oraz pomocą de minimis kwalifikowalność wydatków liczona jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu."?
  Odpowiedź:
  Koszt usługi musi być poniesiony po dniu złożenia wniosku w IOK, tzn. faktura za w/w usługę musi być wystawiona i opłacona nie wcześniej, niż w momencie złożenia wniosku. Przypominamy jednak, iż to Wnioskodawca ponosi ryzyko finansowe w przypadku rozpoczęcia projektu przed jego wyborem do dofinansowania. Jednocześnie wiele z firm posiada już opracowaną strategię/model biznesowy, która może być dołączona do wniosku i będzie podlegać ocenie i z której m.in. wynikają zaplanowane koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, a jednocześnie w ramach projektu planują stworzyć nowe/inne modele biznesowe, które mogą kwalifikować się do współfinansowania.
  Pytanie:
  Kiedy i w jaki sposób należy przeprowadzić procedurę konkursu ofert i wyboru wykonawcy usługi doradczej stworzenia strategii za maksymalnie 30 tys. zł, jeśli kwalifikowalność tego wydatku jest dopiero po złożeniu wniosku, a jednocześnie musi być załącznikiem do wniosku?
  Odpowiedź:
  Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020 objęte jest uproszczoną formą rozliczania wydatków za pomocą kwot ryczałtowych. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Do wydatków rozliczanych metodą uproszczoną (ryczałt) zasady konkurencyjności nie stosuje się. Jednocześnie wiele z firm posiada już opracowaną strategię/model biznesowy, która może być dołączona do wniosku i będzie podlegać ocenie i z której m.in. wynikają zaplanowane koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, a jednocześnie w ramach projektu planują stworzyć nowe/inne modele biznesowe, które mogą kwalifikować się do współfinansowania.
  Pytanie:
  Na czym polegają "typy projektu"? Jakie zadania, działania lub koszty należy przypisać do poszczególnych typów projektów, aby prawidłowo wykazać, że dany typ projektu zostanie zrealizowany?
  Odpowiedź:
  Typy projektów wymienione są w punkcie nr 2 Regulaminu, tj. „Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu”.
  • W I typie mieszczą się koszty związane z opracowaniem dla przedsiębiorstwa lub aktualizacją modelu biznesowego/strategii,
  • w II typie – koszty związane głównie z poszukiwaniem nowych partnerów handlowych oraz wyjazdami na misje gospodarcze, np. delegacje, transport, koszty przygotowania oferty handlowej dot. nowego produktu, koszty niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu, zakwaterowanie itd.;
  • w III typie – koszty związane z uczestnictwem w imprezach targowych, np. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu, delegacje, transport, zakwaterowanie, spedycja eksponatów, wynajem stosika targowego, koszty obsługi technicznej stoiska wystawowego, zakup biletów wstępu, koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji, koszty obsługi technicznej stoiska wystawowego, działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu oraz nowym produktem,
  Zgodnie z punktem 8 Regulaminu, Koszty pośrednie w ramach przedmiotowego konkursu są niekwalifikowalne. Wszystkie zaplanowane koszty muszą być zgodne z limitami i ograniczeniami obowiązującymi dla działania wskazanymi m.in. w pkt 4 Regulaminu, tj. „Szczegółowe warunki konkursu” oraz nie mogą dotyczyć tzw. „niedozwolonej pomocy wywozowej” (patrz: Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu). Nie ma zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach tego konkursu, jednakże należy mieć na uwadze, że zaplanowane w projekcie wydatki powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, odpowiadające realizowanym typom projektu, racjonalne i adekwatne do planowanego do osiągnięcia w projekcie celu.
   Pytanie:
  Pytanie odnośnie zapisu w "Szczegółowym budżecie projektu z opisem metodologii oszacowania kwot ryczałtowych":
  a) Jeśli diety, noclegi i komunikacja miejska zostały oszacowane na podstawie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej", to czy mamy podać jakieś drugie źródło oszacowania kosztu?
  Nie. Koszty oszacowane na podstawie Rozporządzeń należy stosownie rozpisać, ale nie trzeba podawać drugiego źródła szacowania.
  b) Jeśli koszt został oszacowany na podstawie porównywarki internetowej, to czy należy szukać drugiego źródła szacowania kosztu? Czy może to być druga porównywarka internetowa?
  Porównywarka internetowa również odnosi się do konkretnych ofert cenowych. Należy przedstawić co najmniej dwie takie oferty.
  c) Jakie dowody należy przedstawić, żeby udowodnić, że usługa np. wynajęcia miejsca wystawowego na targach jest świadczona przez jednego dostawcę?
  Sytuacja taka ma miejsce przeważnie w przypadku wynajęcia miejsca targowego bezpośrednio od biura targów. Jeśli Wnioskodawca decyduje się na usługi przedstawiciela targów powinien przedstawić co najmniej dwie oferty cenowe takich przedstawicieli, z wyszczególnieniem cenowym i merytorycznym, co wchodzi w skład zakupywanych usług. Jeśli wyłącznie jeden przedstawiciel świadczy takie usługi należy to jasno wskazać w dokumentacji projektowej. Powyższe weryfikowane będzie na etapie oceny projektu.
  Pytanie:
  W "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu" na str. 33 jest zapis, jak należy opisać wskaźniki przy kosztach ryczałtowych: "W kolumnie Nazwa wskaźnika i Wartość wskaźnika dla poszczególnych kwot ryczałtowych należy ująć wszystkie adekwatne w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźniki produktu i rezultatu wskazane w tabelach pkt 4.1 i pkt 4.2 wniosku o dofinansowanie. Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu i ich wartości wskazane w tabelach pkt 4.1 i pkt 4.2 powinny mieć odzwierciedlenie w tabelach w Sekcji V wniosku o dofinansowanie. Ponadto można dodać inne wskaźniki produktu i rezultatu niezbędne dla opisania realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych." Jakie należy przypisać wskaźniki np. do materiałów promocyjnych, jeśli nie ma bezpośrednich wskaźników w pkt. 4.1 i 4.2?
  Odpowiedź:
  Sekcja V wniosku o dofinansowanie projektu powinna prezentować ogólnie realizowane w ramach projektu zadania. Zadania powinny odpowiadać realizowanym typom projektu (I i/lub II i/lub III). Zadań może być jedno lub kilka w ramach realizowanego typu projektu. Na przykład w ramach typu projektu nr III (Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych), można w każdym zadaniu ująć inny wyjazd na targi:
  • Zadanie nr 1 - Targiodzieży i przyrządów sportowych ISPO 2018 w Monachium – październik 2018
  • Zadanie nr 2 - Targiodzieży i przyrządów sportowych ISPO 2020 w Monachium – październik 2020
  itd. Koszty szczegółowe planowane do poniesienia w ramach tych targów należy wskazać w Opisie działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań, a szczegółowo zaprezentować oraz opisać metody oszacowania/obliczenia każdej planowanej wartości kosztu w Załączniku nr 16 Metodologii szacowania kosztów ryczałtowych, zgodnie z instrukcją wypełniania zaprezentowaną w tym załączniku. gen1 Prosimy, aby w ramach jednego zadania ogólnie określać jedną kwotę ryczałtową i przypisać jej jeden opisujący ją wskaźnik, który w całości opisze realizowane zadanie. Przykład poniżej. 22rpoprzykład2 Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu, dlatego tak istotne jest odpowiednie zaprezentowanie ww. kosztów. Miejscem, w którym dokładnie przedstawia się sposób oszacowania wartości poszczególnych zadań oraz dowodów ich realizacji, czyli spełnienia przyjętych kwot ryczałtowych jest Załącznik nr 16 Metodologia szacowania kosztów ryczałtowych.
  ZAPYTANIE DOTYCZĄCE NOWEGO RYNKU W WYMIARZE PRODUKTOWYM
  Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/20131 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/20142, które wyłącza możliwość udzielania pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej (nazywanej dalej pomocą wywozową albo pomocą eksportową), pomoc w ramach ww. konkursu, może być udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że planowane do poniesienia koszty będą również służyły już oferowanemu na danym rynku produktowi – wówczas działalność taka będzie związana z wywozem i udzielenie pomocy będzie niedozwolone. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo eksportuje na dany rynek zagraniczny swoje produkty/usługi, a w ramach projektu planuje ekspansję na ten sam rynek (w ujęciu geograficznym), jednakże z nową ofertą dotyczącą produktów/usług dotychczas nie oferowanych na tym rynku i w strategii rozwoju przedsiębiorstwa przedstawi argumenty potwierdzające zasadność uznania działań zaplanowanych we wniosku, jako związanych z nowym rynkiem (w ujęciu innym, niż aspekt geograficzny), powyższe podlegać będzie szczegółowej weryfikacji (w kontekście dotychczas prowadzonej działalności na tym rynku, np. przedmiotu dotychczasowej i nowej oferty) w celu weryfikacji czy rynek zbytu dla nowego produktu/usługi może być potraktowany jako nowy. W sposób wyczerpujący kwestie właściwej delimitacji rynku zostały poruszone w Obwieszczeniu Komisji w sprawie definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 97/C 372/03), którym organ krajowy może posiłkować się dokonując delimitacji rynku właściwego w prowadzonych przez siebie sprawach. W powyższym dokumencie Komisja Europejska wskazała, że właściwy rynek właściwy produktowo to rynek produktów lub usług charakteryzujących się całkowitą lub o wysokim stopniu zastępowalnością, a więc takich, które można uznać za substytuty ze względu na ich przeznaczenie, zamierzone zastosowanie, cenę, właściwości oraz jakość. Określenie rynku właściwego pod względem produktowym powinno zawsze poprzedzać wyznaczenie jego geograficznego wymiaru. Obwieszczenie wylicza kryteria, które są pomocne dla wyznaczenia rynku właściwego. Jest to substytucyjność popytu, substytucyjność podaży oraz potencjalna konkurencja, przy czym – jak sama Komisja wskazała – największe znaczenie ma pierwsze z nich. Pozostałe są mniej bezpośrednie i w każdym przypadku wymagają analizy dodatkowych czynników. Substytucyjność popytu to określenie zakresu towarów, które są przez konsumenta postrzegane jako substytuty. Komisja uznaje, że substytucyjność popytu jest punktem wyjścia badania asortymentowego rynku właściwego. W obręb jednego rynku właściwego pod względem produktowym wchodzą wszystkie produkty, które ze względu na cel zastosowania, cenę, jakość, serwis itp. są do siebie zbliżone i które są przez klientów traktowane jako w małym stopniu zamienne dla zaspokojenia niezmiennego zapotrzebowania (koncepcja rynku zapotrzebowania). Zatem jeżeli produkty są wymienialne, to należy je włączyć w obszar jednego rynku i na odwrót – produkty, które nie są wymienialne, albo są wymienialne jedynie w niewielkim zakresie nie tworzą tego samego rynku. Ważnym elementem badania pod kątem wymienialności produktów jest określenie modelowego odbiorcy danego dobra, który to odbiorca oceniałby, co jest jego substytutem, a co nim nie jest. Przyjmuje się, że niedopuszczalna byłaby ocena substytucyjności z punktu widzenia „rozsądnego konsumenta”. Decydujące są rzeczywiste zachowania rynkowe, nawet wtedy, gdy są nieracjonalne. Nazywane jest to niekiedy zasadą subiektywnej ekwiwalencji. Właściwości towarów to ich cechy dominujące. Jednak w różnych przypadkach różne cechy danego produktu mogą mieć znaczenie pierwszo- bądź drugorzędne. Określenie zamierzonego zastosowania produktu należy oprzeć na obserwacjach empirycznych. Może być tak, że dany produkt ma kilka różnych zastosowań, co również należy wziąć pod uwagę podczas definiowania rynku, np. wyrok ETSu w sprawie 85/76 Hoffman-La Roche, w którym Trybunał stwierdził, że witaminy C i E mogą być wykorzystywane zarówno przy produkcji jedzenia, jak i pasz dla zwierząt, jednak nadal pozostają to dwa odrębne rynki. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi służących zebraniu stosownych informacji jest test hipotetycznego monopolisty. Polega on na określeniu rynku właściwego przez odwołanie się do znanej z nauk ekonomicznych elastyczności krzyżowej popytu, czyli zbadaniu jak zmienia się popyt na dobro B, gdy cena dobra A nieznacznie, lecz na sposób stały wzrasta. Zgodnie z Obwieszczeniem Komisji chodzi tu o niewielki wzrost rzędu 5-10%. Jeżeli substytucja jest na tyle duża, że przedsiębiorca wytwarzający dobro A nie odniósł korzyści ze wzrostu jego ceny, gdyż spadła sprzedaż, to należy w obszar rynku włączyć również produkt B, który był dla tego dobra substytucyjny. Substytucyjność podaży może być wzięta pod uwagę, gdy jej skutki są równoważne skutkom substytucyjności popytowej pod względem skuteczności i natychmiastowości. Punktem wyjścia dla idei substytucyjności podaży jest założenie, że procesy rynkowe zachodzą nie tylko między aktualnymi konkurentami, ale również między potencjalnymi, którzy są w stanie wywoływać skuteczną presję konkurencyjną. W pkt 20 Obwieszczenia Komisja wyjaśniła, kiedy mamy do czynienia z substytucyjnością podaży. Ma ona miejsce, gdy „dostawcy są w stanie przestawić produkcję na odpowiednie produkty oraz obrót nimi w krótkim okresie czasu bez występujących dodatkowych znacznych kosztów lub zagrożeń, w odpowiedzi na małe, ale stałe zmiany cen względnych”, przy czym krótki okres czasu to taki, który nie pociąga za sobą znaczących dostosowań materialnych i niematerialnych. Substytucyjność podażowa zachodzi zazwyczaj, gdy dane przedsiębiorstwo produkuje szeroką paletę wersji danego produktu w różnej jakości. Mimo że poszczególne wersje danego dobra nie są względem siebie substytucyjne, to przez możliwość ich produkcji (produkt o różnych parametrach) zaliczane są do jednego rynku. Jako tradycyjny przykład podaje się tutaj papiernie i możliwość produkowania w nich papieru o różnej jakości w zależności od potrzeb rynkowych, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów. Potencjalna konkurencja zasadniczo nie jest uwzględniana przy definiowaniu rynku. W miarę potrzeb, analiza ta przeprowadzana jest jedynie na dalszym etapie w momencie, gdy pozycja przedsiębiorstw na rynku właściwym została już potwierdzona oraz jeśli taka pozycja budzi obawy z punktu widzenia konkurencji. W postępowaniu Komisja dopuszcza wszystkie dowody empiryczne – zezwala na wykorzystanie wszystkich informacji, które mogą pomóc w prawidłowym wyznaczeniu rynku. Poszczególne dowody nie mają też ustalonej hierarchii ważności. Obwieszczenie dzieli dowody na następujące rodzaje: dowody substytucyjności z niedawnej przeszłości, badania ilościowe, opinie klientów i konkurentów, preferencje konsumentów, bariery oraz koszty związane z przestawieniem popytu na potencjalne substytuty oraz zróżnicowanie grup klientów i dyskryminację cenową. Ocena, czy dany produkt bądź usługa stanowią nowy rynek w wymiarze produktowym dokonywana zawsze będzie indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa. To na Wnioskodawcy leży ciężar udowodnienia, że dany produkt/usługa stanowią nowy rynek w wymiarze produktowym.
  ZAPYTANIE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI NA DANYM RYNKU W ZNACZENIU GEOGRAFICZNYM
  Poprzez wkroczenie na nowe rynki należy rozumieć oferowanie produktów/usług na rynku zagranicznym, na którym przedsiębiorstwo dotychczas nie oferowało swoich produktów/usług. Jeśli firma na danym rynku zagranicznym ma zawarty kontrakt handlowy/umowę/zamówienie lub realizuje na tym rynku dostawy, oznacza to, że firma prowadziła działalność na danym rynku i sprzedawała na nim swoje produkty/usługi. Przypadek, w którym firma w dłuższej perspektywie czasowej nie odnotowała sprzedaży na danym rynku zagranicznym można uznać za brak obecności na tym rynku, w związku z tym może być on potraktowany jako nowy rynek, a działania zaplanowane w celu ekspansji na ten rynek mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych w regulaminie konkursu. Przypadek wystąpienia incydentalnej sprzedaży na danym rynku zagranicznym, charakteryzującej się ponadto znikomą wartością, może być uznany za brak obecności firmy na tym rynku, a działania zaplanowane w celu ekspansji na ten rynek mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych w regulaminie konkursu. W świetle orzecznictwa ETS dane transakcje mogą być określone jako transakcje sporadyczne (incydentalne), gdy przychody z tych transakcji nie stanowią bezpośredniej, stałej i koniecznej konsekwencji zasadniczej działalności przedsiębiorcy – realizacja tych transakcji wymaga jedynie znikomego zaangażowania zasobów majątkowych firmy. Jako dodatkowe kryterium ETS wskazuje na skalę przychodów uzyskiwanych z danych transakcji w stosunku do przychodów z podstawowej działalności podatnika (m.in. Rozstrzygnięcie ETS w sprawie C-306/94 pomiędzy Regie Dauphinoise-Cabinet A. Forest SARL, a Ministre du Budget, Francja). Sprzedaż taka powinna nie przekraczać 5% ogólnych przychodów ze sprzedaży w przeciągu ostatnich 3 lat obrotowych. Wskazana wielkość i wartość przychodów ze sprzedaży deklarowana jest przez Wnioskodawcę, jednakże należy mieć na uwadze, że może ona stanowić przedmiot weryfikacji i kontroli.  
  ZAPYTANIE DOTYCZĄCE BEZWZGLĘDNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO SZCZEGÓŁOWEGO – „POMOC NIE JEST ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ”
  Jednym z bezwzględnych kryteriów merytorycznych szczegółowych obowiązujących dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, przyjętych 16 kwietnia br. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego jest kryterium pn. „Pomoc nie jest związana z realizacją projektu dotyczącego działalności handlowej”. Kryterium to (którego powielenie wymieniono również w ramach szczegółowych warunków konkursu w pkt 4 ppkt 15 regulaminu konkursu) weryfikowane jest na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej. Definicja tego kryterium wskazuje, iż „Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami)”. Jak sama nazwa wskazuje, weryfikacja odnosi się do przedmiotu projektu – cyt. „realizacja projektu”. W związku z powyższym, kluczowa podczas weryfikacji jest analiza zadań, które Wnioskodawca przedstawi w ramach składanego do konkursu projektu. Ważne jest, aby działania, które zamierza dofinansować Wnioskodawca nie wiązały się ze wsparciem, które przeznaczone będzie na dofinansowanie kosztów związanych z handlem obcymi wyrobami lub obcymi usługami. Wsparcie adresowane jest do producentów: wytwórców czy bezpośrednich wykonawców usług. Wobec braku dedykowanej dla konkursu definicji producenta należy odwołać się do powszechnie obowiązującego prawa i praktyki gospodarczej. Producent wg ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów to przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie (…) i tym samym bierze za dany produkt odpowiedzialność. Natomiast dystrybutor to każdy, kto pośredniczy w drodze produktu od wytwórcy do konsumenta. Cechą różniącą go od producenta jest to, że jego działalność nie wpływa na właściwości towaru związane z bezpieczeństwem. Takim dystrybutorem jest sprzedawca. Sprzedawca może być producentem w rozumieniu ww. ustawy, gdy dokonuje pewnych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo produktu. Zatem sprzedawca to podmiot, który dokonuje (sprzedaży) zbycia określonej rzeczy na rzecz innego podmiotu nie ingerując we właściwości sprzedawanej rzeczy, która ma znaczenie dla jej bezpieczeństwa. Podsumowując, cechą, która różni pośrednika / dystrybutora od producenta jest przez analogię to, że jego działalność nie wpływa na właściwości towaru np. związane z jakością, właściwościami, bezpieczeństwem, czy dostosowaniem produktu do wymogów danego rynku. Producent może zlecić fizyczną produkcję podmiotowi zewnętrznemu i nadal będzie pozostawał producentem tego produktu, o ile produkcja jest realizowana na jego zlecenie, wg jego projektu, pod jego marką, znakiem firmowym i bierze za ten produkt odpowiedzialność. W związku z powyższym taka firma może przystąpić do konkursu, z tym, że powinna dokładnie opisać swoją rolę w procesie produkcyjnym oraz posiadane prawa ochronne na znak towarowy. Jak już wcześniej wskazano, kluczową kwestią jest, czy zadania zaplanowane do dofinansowania i związane z nimi koszty dotyczyć będą wsparcia w zakresie handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami. Powyższe odnosi się również do usług doradztwa, instalacji, serwisu, transportu, itp. jeśli związane są one z handlem obcymi wyrobami lub obcymi usługami.