Zasady dofinansowania projektu określa umowa dotacji. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.


Wypłata dotacji


Dotacja może być wypłacana jednorazowo lub w częściach. Można ją otrzymać w formie refundacji już poniesionych wydatków albo w postaci zaliczki (czyli przed dokonaniem wydatków).

Wypłata jednorazowa ma najczęściej miejsce w mniejszych projektach, których realizacja przebiega dość szybko – na przykład zakup maszyny przez przedsiębiorstwo. W takim przypadku najpierw ponoszone są wydatki ze środków własnych, a po wykonaniu i opłaceniu wszystkich działań w projekcie występuje się o ich częściową refundację.

W przypadku projektów bardziej skomplikowanych i rozłożonych w czasie najczęściej mamy do czynienia z wypłatą dotacji w kilku częściach. Ponoszone wydatki rozliczane są stopniowo, z reguły co trzy miesiące. Na tej podstawie przekazywana jest częściowa refundacja.

Dopuszczalne jest też korzystanie z zaliczek na poczet planowanych wydatków. Można o nie występować zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Po wykorzystaniu przekazanych środków przedstawia się instytucji obsługującej projekt sprawozdanie z realizacji dotychczasowych działań oraz dokonanych płatności, wraz z wnioskiem o wypłatę kolejnej transzy zaliczki. Czynność taka – podobnie jak w przypadku częściowej refundacji – powtarzana jest zazwyczaj nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Szczegółowe zasady korzystania z zaliczek mogą się różnić, w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Określa je każdorazowo umowa o dofinansowanie.


Rozliczenie końcowe


Dotacja jako całość rozliczna jest zawsze po zrealizowaniu wszystkich planowanych w projekcie działań i pokryciu ich kosztów. Po zakończeniu projektu jesteś zobowiązany złożyć sprawozdanie z jego realizacji wraz z wnioskiem o płatność końcową. W dokumencie tym przedstawiasz szczegółowe zestawienie rzeczywiście poniesionych wydatków, w podziale na wkład własny i dofinansowanie. Podajesz też informację o łącznej wartości otrzymanych dotąd środków – wypłaconych w formie zaliczki lub częściowej refundacji oraz różnicy w stosunku do przysługującego Ci wsparcia. Na tej podstawie otrzymujesz ostatnią transzę dofinansowania lub dokonujesz zwrotu nadpłaconych środków.

Rozliczeniu końcowemu zawsze towarzyszy kontrola projektu. Weryfikowane jest, czy wszystkie działania zostały rzeczywiście zrealizowane, a koszty prawidłowo poniesione. Błędy lub braki mogą skutkować redukcją, a w skrajnych przypadkach cofnięciem dofinansowania.


Dokumentacja w projekcie


Bardzo ważne jest, abyś podczas realizacji projektu zbierał wszelkie związane z nim dokumenty. Będziesz musiał je przedstawić wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać wypłatę przyznanego dofinansowania. Niezbędne są wszelkie dokumenty potwierdzające nabycie i instalację środków trwałych, budowę obiektów czy skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie. Wymagane są przede wszystkim faktury i potwierdzenia przelewów, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniałeś pracowników – niezależnie od tego czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu – musisz dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa. Wynagrodzenia wypłacane z dofinansowania należy udokumentować poprzez przedstawienie list płac.

Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu – np. pieczątką zawierającą taką informację. Ma to zapobiec próbom wykorzystania tego samego dokumentu do uzyskania zwrotu kosztów w więcej niż jednym projekcie.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu powinny być księgowane w sposób umożliwiający ich szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację. Tak zwana odrębna ewidencja księgowa może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem osobnego konta bankowego wskazanego w umowie dotacji.

Dokumentacja finansowa w projekcie może podlegać kontrolom. Czasem odbywa się to już podczas weryfikacji wniosków o płatność (jeśli zasady rozliczania wymagają dołączenia kopii tych dokumentów), a czasem dopiero podczas kontroli na miejscu realizacji projektu czy siedzibie beneficjenta. Jesteś zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumenty związane z projektem osobom kontrolującym – zarówno z instytucji związanych z Funduszami Europejskimi, jak i np. z kontroli skarbowej.

Pełna dokumentacja powinna być przechowywana w Twojej siedzibie (poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba ją zdeponować w archiwum), zarówno przez cały czas realizacji projektu, jak i w wymaganym okresie archiwizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie.


Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja


Podpisałeś umowę i realizujesz projekt. Zobacz co musisz wiedzieć.

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

O postępach w realizacji regularnie informujesz instytucję, z którą podpisałeś umowę. Informacje z postępów przygotowujesz elektronicznie za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA SL2014

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał system SL2014. Dzięki SL2014 możesz m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie.

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.7_z uszcz IZ – 15.01.2020 (obowiązuje od 15.01.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Załącznik_1_słownik glównych pojęć_wersja 1.2 (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 2 – załącznik_2_testy logiczne (walidacje) wersja 1.2 (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 3 –  Monitorowanie uczestników – lista powiązań słownikowych

 

PREZENTACJA przedstawiająca zmiany we wnioskach o płatność po 6 grudnia 2018 r.  – Wnioski o płatność – prezentacja nowych funkcjonalności_POKAZ

BAZA PERSONELU

Szablon_BazaPersonelu – załącznik do eksportu danych do SL2014
Instrukcja_Szablon_BazaPersonelu – instrukcja wypełniania załącznika do eksportu danych do SL2014

 

Zespół Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju) stworzył dla Państwa INSTRUKCJĘ MULTIMEDIALNĄ korzystania z  systemu SL2014.

INSTRUKCJA MULTIMEDIALNA dostępna jest pod linkiem http://instrukcja.sl2014.gov.pl 
Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.


profil zaufany


Podstawową metodą logowania do systemu SL2014 jest uwierzytelnienie za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz profilu zaufanego ePUAP, wejdź na stronę rejestracji w portalu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i skorzystaj z funkcji Zarejestruj się.

Profil zaufany można również uzyskać on-line korzystając z bankowości elektronicznej. Szczegółowe dane znajdziesz tutaj


Archiwum (14)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.5A_z uszcz IZ – 16.10.2019 (obowiązuje od  16.10.2019 r.)
 Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.4_z uszcz IZ  (obowiązuje od  6 grudnia 2018 r.)

INFORMACJA O ZMIANACH (od 6 grudnia 2018 r.):

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wdrożyło pakiet zmian do systemu SL2014 usprawniających pracę Beneficjentom i Opiekunom projektów.

1/ Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).

2/ Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.
Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:
– przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
– przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).
Dane z zakładki „Podsumowanie” dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce „Podsumowanie na złożonych wnioskach o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj”).

3/ Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.

4/ Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki “Projekt” i “kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem” z zakładki “Rozliczenie zaliczek” nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”.

5/ Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych (dotyczy projektów partnerskich).

6/ Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.

7/ Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.3_z uszcz IZ (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 1 – Załącznik_1_słownik glównych pojęć_wersja 1.2 (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 1 – Załącznik_1_słownik glównych pojęć_wersja 1.2_rej_zm (w trybie rejestruj zmiany, obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 2 – załącznik_2_testy logiczne (walidacje) wersja 1.2 (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 2 – załącznik_2_testy logiczne (walidacje) wersja 1.2 rej_zm (w trybie rejestruj zmiany, obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.3_z uszcz IZ_zm (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.1_z uszcz_IZ (obowiązuje od 08.02.2018 r.)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.1_z uszcz_IZ_zm (podręcznik w trybie rejestruj zmiany)

Załącznik nr 1 – Słownik głównych pojęć_wersja 1.1 (obowiązuje od 19.11.2015 r.)

Załącznik nr 2 – Testy logiczne_wersja 1.1 (obowiązuje od 19.11.2015 r.)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0_z uszcz IZ

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.9_z uszczegółowieniem IZ

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.8_z uszczegółowieniem IZ

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.7_z uszczegółowieniem IZ

podrecznik-beneficjenta-sl2014_wersja-1-6

podrecznik-beneficjenta-sl2014_wersja-1-6_zm

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.5

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.5-Rejestruj zmiany

Podręcznik Beneficjenta ver.1.4 z uszczegółowieniem IZ

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.4

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.3

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.2

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.2

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.1

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.1

załącznik słownik glównych pojęć-1 (obowiązuje od 22.09.2015 do 18.11.2015 r.)

załącznik_2 walidacje-1 (obowiązuje od 22.09.2015 do 18.11.2015 r.)