25 stycznia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Szczegółowy wykaz projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu czyli lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp  do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych znajduje się w zakładce zobacz Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków