Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-03-08

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 19 lutego 2016 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,  Działanie 7.1  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.


Lista projektów spełniających wymogi formalne tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020


Lista wniosków o dofinansowanie projektu przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020


Lista projektów wybranych do dofinansowanie w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w roku 2016 dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosku dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl

b) w formie papierowej.

Dokumenty programowe dotyczące składania i przygotowania projektu  pozakonkursowego znajdują się  na stronie internetowej:

•    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl,

•    Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu www.pokl.opole.pl (w zakładce RPO WO 2014-2020)

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) , w tym m.in. następujące formy wsparcia:

a)    szkolenia,

b)    staże,

c)    przygotowanie zawodowe dorosłych,

d)    wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

e)    prace interwencyjne,

f)    przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,

g)    grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

h)    świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,

i)    dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów  pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2016 r.  w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO  2014-2020, wynosi  21 337 426,88 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754,fax: 77 44 16 599

e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka PO WER 2014-2020);

- Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER, tel.  77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki

Zamieszczono w dniu: 2016-02-22