8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1683/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 8].
W dokumencie m.in. zaktualizowano kryteria wyboru projektów i listę wydatków kwalifikowanych dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
  • 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.