8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1682/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 9]. W dokumencie m.in. zatwierdzono kryteria wyboru projektów i listę wydatków kwalifikowanych dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach;
  • 1.2 Infrastruktura B+R;
  • 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura;
  • 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.