25 stycznia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

 Szczegółowy wykaz projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu, znajduje się tutaj.