15 stycznia 2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków
o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020. 30 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się tutaj.