8 stycznia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”, złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze