31 grudnia 2015 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych  w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020. Wszystkie 3 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się tutaj.