17 grudnia 2015 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się tutaj.