7 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1461/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 6].
W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
  • 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,
  • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie zdrowia – choroby cywilizacyjne),
  • 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.