7 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1459/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 7]. W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych poddziałań:

  • 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,
  • 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.